Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unsophisticated" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "неусложнена" на български език

EnglishBulgarian

Unsophisticated

[Некомплициран]
/ənsəfɪstɪketɪd/

adjective

1. Not wise in the ways of the world

 • "Either too unsophisticated or too honest to promise more than he could deliver"
 • "This helplessly unworldly woman"- kate o'brien
  synonym:
 • unsophisticated
 • ,
 • unworldly

1. Не мъдър в пътищата на света

 • "Или твърде необезпокояван, или твърде честен, за да обещае повече, отколкото би могъл да даде"
 • "Тази безпомощно неземна жена" - кейт о'брайън
  синоним:
 • невзрачен
 • ,
 • неземна

2. Lacking complexity

 • "Small and uncomplicated cars for those really interested in motoring"
 • "An unsophisticated machine"
  synonym:
 • uncomplicated
 • ,
 • unsophisticated

2. Липсва сложност

 • "Малки и неусложнени автомобили за тези, които наистина се интересуват от автомобили"
 • "Неофистична машина"
  синоним:
 • неусложнен
 • ,
 • невзрачен

3. Awkwardly simple and provincial

 • "Bumpkinly country boys"
 • "Rustic farmers"
 • "A hick town"
 • "The nightlife of montmartre awed the unsophisticated tourists"
  synonym:
 • bumpkinly
 • ,
 • hick
 • ,
 • rustic
 • ,
 • unsophisticated

3. Неудобно проста и провинциална

 • "Бучки селски момчета"
 • "Селски фермери"
 • "Хик град"
 • "Нощният живот на монмартър събуди несложните туристи"
  синоним:
 • bumpkinly
 • ,
 • Хик
 • ,
 • селски
 • ,
 • невзрачен