Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unqualified" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "неквалифициран" на български език

EnglishBulgarian

Unqualified

[Неквалифициран]
/ənkwɑlɪfaɪd/

adjective

1. Not limited or restricted

 • "An unqualified denial"
  synonym:
 • unqualified

1. Не е ограничен или ограничен

 • "Неквалифициран отказ"
  синоним:
 • неквалифициран

2. Not meeting the proper standards and requirements and training

  synonym:
 • unqualified

2. Не отговаря на правилните стандарти и изисквания и обучение

  синоним:
 • неквалифициран

3. Legally not qualified or sufficient

 • "A wife is usually considered unqualified to testify against her husband"
 • "Incompetent witnesses"
  synonym:
 • incompetent
 • ,
 • unqualified

3. Юридически неквалифициран или достатъчен

 • "Жена обикновено се счита за неквалифицирана да свидетелства срещу съпруга си"
 • "Некомпетентни свидетели"
  синоним:
 • некомпетентен
 • ,
 • неквалифициран

4. Having no right or entitlement

 • "A distinction to which he was unentitled"
  synonym:
 • unentitled
 • ,
 • unqualified

4. Без право или право

 • "Разграничение, на което той беше без заглавие"
  синоним:
 • без заглавие
 • ,
 • неквалифициран