Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unhappy" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "нещастен" на български език

EnglishBulgarian

Unhappy

[Нещастен]
/ənhæpi/

adjective

1. Experiencing or marked by or causing sadness or sorrow or discontent

 • "Unhappy over her departure"
 • "Unhappy with her raise"
 • "After the argument they lapsed into an unhappy silence"
 • "Had an unhappy time at school"
 • "The unhappy (or sad) news"
 • "He looks so sad"
  synonym:
 • unhappy

1. Преживяване или белязано от или причиняване на тъга или скръб или недоволство

 • "Нещастна от заминаването си"
 • "Недоволен от нейното издигане"
 • "След спора те изпаднаха в нещастно мълчание"
 • "Имах нещастно време в училище"
 • "Нещастните ( или тъжни ) новини"
 • "Той изглежда толкова тъжен"
  синоним:
 • нещастен

2. Generalized feeling of distress

  synonym:
 • dysphoric
 • ,
 • distressed
 • ,
 • unhappy

2. Генерализирано чувство на страдание

  синоним:
 • дисфоричен
 • ,
 • в затруднено положение
 • ,
 • нещастен

3. Causing discomfort

 • "The unhappy truth"
  synonym:
 • unhappy

3. Причинява дискомфорт

 • "Нещастната истина"
  синоним:
 • нещастен

4. Marked by or producing unhappiness

 • "Infelicitous circumstances"
 • "Unhappy caravans, straggling afoot through swamps and canebrakes"- american guide series
  synonym:
 • infelicitous
 • ,
 • unhappy

4. Белязан или произвеждащ нещастие

 • "Нежелателни обстоятелства"
 • "Нещастни каравани, пристъпващи в крак през блата и канебраки" - серия на американските водачи
  синоним:
 • безразборно
 • ,
 • нещастен

Examples of using

He went insane from the unhappy accident.
След това нещастно събитие той полудя.
I'd be unhappy, but I wouldn't kill myself.
Бих бил нещастен, но не бих се самоубил.