Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unfriendly" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "недружелюбен" на български език

EnglishBulgarian

Unfriendly

[Недружелюбен]
/ənfrɛndli/

adjective

1. Not easy to understand or use

 • "User-unfriendly"
  synonym:
 • unfriendly

1. Не е лесно да се разбере или използва

 • "„неудобен за потребителя“"
  синоним:
 • недружелюбен

2. Not disposed to friendship or friendliness

 • "An unfriendly coldness of manner"
 • "An unfriendly action to take"
  synonym:
 • unfriendly

2. Не се предразполага към приятелство или дружелюбност

 • "„недружелюбна студенина на маниера“"
 • "Недружелюбно действие, което трябва да се предприеме"
  синоним:
 • недружелюбен

3. Not friendly

 • "An unfriendly act of aggression"
 • "An inimical critic"
  synonym:
 • unfriendly
 • ,
 • inimical

3. Не приятелски

 • "Недружелюбен акт на агресия"
 • "„непримирим критик“"
  синоним:
 • недружелюбен
 • ,
 • враждебно

4. Very unfavorable to life or growth

 • "A hostile climate"
 • "An uncongenial atmosphere"
 • "An uncongenial soil"
 • "The unfriendly environment at high altitudes"
  synonym:
 • hostile
 • ,
 • uncongenial
 • ,
 • unfriendly

4. Много неблагоприятно за живота или растежа

 • "Враждебен климат"
 • "„неприятна атмосфера“"
 • "„неподатлива почва“"
 • "Неблагоприятната среда на голяма надморска височина"
  синоним:
 • враждебно
 • ,
 • неприятен
 • ,
 • недружелюбен