Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unfold" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "разгъвам" на български език

EnglishBulgarian

Unfold

[Разгънете]
/ənfoʊld/

verb

1. Develop or come to a promising stage

 • "Youth blossomed into maturity"
  synonym:
 • blossom
 • ,
 • blossom out
 • ,
 • blossom forth
 • ,
 • unfold

1. Развийте или стигнете до обещаващ етап

 • "Младостта разцъфна в зрялост"
  синоним:
 • цъфтеж
 • ,
 • цъфти
 • ,
 • цъфти напред
 • ,
 • разгръщам

2. Open to the view

 • "A walk through town will unfold many interesting buildings"
  synonym:
 • unfold

2. Отворете към гледката

 • "Разходка из града ще разкрие много интересни сгради"
  синоним:
 • разгръщам

3. Extend or stretch out to a greater or the full length

 • "Unfold the newspaper"
 • "Stretch out that piece of cloth"
 • "Extend the tv antenna"
  synonym:
 • unfold
 • ,
 • stretch
 • ,
 • stretch out
 • ,
 • extend

3. Удължете или разтегнете до по-голяма или пълна дължина

 • "Разгънете вестника"
 • "Разпъни това парче плат"
 • "Разширете антената на телевизора"
  синоним:
 • разгръщам
 • ,
 • опънете
 • ,
 • разтегнете се
 • ,
 • удължете

4. Spread out or open from a closed or folded state

 • "Open the map"
 • "Spread your arms"
  synonym:
 • unfold
 • ,
 • spread
 • ,
 • spread out
 • ,
 • open

4. Разпръснете се или отворете от затворено или сгънато състояние

 • "Отвори картата"
 • "Разпери ръце"
  синоним:
 • разгръщам
 • ,
 • разпространение
 • ,
 • разпръснете се
 • ,
 • отворен