Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undetermined" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "неопределен" на български език

EnglishBulgarian

Undetermined

[Неопределен]
/əndɪtərmɪnd/

adjective

1. Not yet having been ascertained or determined

 • "Of undetermined species"
  synonym:
 • undetermined

1. Все още не е установено или определено

 • "От неопределени видове"
  синоним:
 • неопределен

2. Not precisely determined or established

 • Not fixed or known in advance
 • "Of indeterminate age"
 • "A zillion is a large indeterminate number"
 • "An indeterminate point of law"
 • "The influence of environment is indeterminate"
 • "An indeterminate future"
  synonym:
 • indeterminate
 • ,
 • undetermined

2. Не точно определени или установени

 • Не е фиксиран или известен предварително
 • "На неопределена възраст"
 • "Един зилион е голямо неопределено число"
 • "Неопределен правен въпрос"
 • "Влиянието на околната среда е неопределено"
 • "„неопределено бъдеще“"
  синоним:
 • неопределен

3. Not brought to a conclusion

 • Subject to further thought
 • "An open question"
 • "Our position on this bill is still undecided"
 • "Our lawsuit is still undetermined"
  synonym:
 • open
 • ,
 • undecided
 • ,
 • undetermined
 • ,
 • unresolved

3. Не е доведено до заключение

 • Предмет на допълнително обмисляне
 • "Отворен въпрос"
 • "Нашата позиция по този законопроект все още не е решена"
 • "Нашият иск все още не е определен"
  синоним:
 • отворен
 • ,
 • нерешителен
 • ,
 • неопределен
 • ,
 • неразрешен