Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undertaking" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "предприятие" на български език

EnglishBulgarian

Undertaking

[Предприемане]
/əndərtekɪŋ/

noun

1. Any piece of work that is undertaken or attempted

 • "He prepared for great undertakings"
  synonym:
 • undertaking
 • ,
 • project
 • ,
 • task
 • ,
 • labor

1. Всяка работа, която е предприета или опитана

 • "Той се подготви за големи начинания"
  синоним:
 • предприемане
 • ,
 • проект
 • ,
 • задача
 • ,
 • труд

2. The trade of a funeral director

  synonym:
 • undertaking

2. Търговията на погребален директор

  синоним:
 • предприемане

Examples of using

He enthusiastically engaged himself into this honorable undertaking
Ентусиазиран започна неговото заслужаващо уважение начинание.
He accomplished the great undertaking at last.
Той завърши голямото си начинание накрая.
His undertaking failed for lack of funds.
Неговото начинание се провали заради липса на средства.