Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undecided" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "нерешен" на български език

EnglishBulgarian

Undecided

[Нерешено]
/əndɪsaɪdɪd/

adjective

1. Not brought to a conclusion

 • Subject to further thought
 • "An open question"
 • "Our position on this bill is still undecided"
 • "Our lawsuit is still undetermined"
  synonym:
 • open
 • ,
 • undecided
 • ,
 • undetermined
 • ,
 • unresolved

1. Не е доведено до заключение

 • Предмет на допълнително обмисляне
 • "Отворен въпрос"
 • "Нашата позиция по този законопроект все още не е решена"
 • "Нашият иск все още не е определен"
  синоним:
 • отворен
 • ,
 • нерешителен
 • ,
 • неопределен
 • ,
 • неразрешен

2. Characterized by indecision

 • "Some who had been on the fence came out in favor of the plan"
 • "Too many voters still declare they are undecided"
  synonym:
 • on the fence(p)
 • ,
 • undecided

2. Характеризира се с нерешителност

 • "Някои, които бяха на оградата, излязоха в полза на плана"
 • "Твърде много избиратели все още заявяват, че не са решили"
  синоним:
 • на оградата (p)
 • ,
 • нерешителен

3. Not yet having made a commitment

 • "Undecided voters"
  synonym:
 • undecided

3. Все още не е поел ангажимент

 • "Нерешили избиратели"
  синоним:
 • нерешителен