Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unconnected" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "несвързан" на български език

EnglishBulgarian

Unconnected

[Несвързан]
/ənkənɛktɪd/

adjective

1. Not joined or linked together

  synonym:
 • unconnected

1. Не са свързани или свързани заедно

  синоним:
 • несвързан

2. Not connected by birth or family

  synonym:
 • unconnected

2. Не са свързани по рождение или семейство

  синоним:
 • несвързан

3. Lacking orderly continuity

 • "A confused set of instructions"
 • "A confused dream about the end of the world"
 • "Disconnected fragments of a story"
 • "Scattered thoughts"
  synonym:
 • confused
 • ,
 • disconnected
 • ,
 • disjointed
 • ,
 • disordered
 • ,
 • garbled
 • ,
 • illogical
 • ,
 • scattered
 • ,
 • unconnected

3. Липсваща подредена приемственост

 • "Объркан набор от инструкции"
 • "Объркан сън за края на света"
 • "Прекъснати фрагменти от история"
 • "Разпръснати мисли"
  синоним:
 • объркан
 • ,
 • прекъснат
 • ,
 • разединен
 • ,
 • неуредично
 • ,
 • сгушен
 • ,
 • нелогичен
 • ,
 • разпръснати
 • ,
 • несвързан