Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unconcerned" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "незагрижен" на български език

EnglishBulgarian

Unconcerned

[Незаинтересован]
/ənkənsərnd/

adjective

1. Lacking in interest or care or feeling

 • "The average american...is unconcerned that his or her plight is the result of a complex of personal and economic and governmental actions...beyond the normal citizen's comprehension and control"
 • "Blithely unconcerned about his friend's plight"
  synonym:
 • unconcerned

1. Липса на интерес или грижа или чувство

 • "Средният американец ... не е обезпокоен, че неговото положение е резултат от комплекс от лични и икономически и правителствени действия ... извън разбирането и контрола на нормалния гражданин"
 • "Блестящо безгрижен за тежкото положение на приятеля си"
  синоним:
 • безгрижен

2. Easy in mind

 • Not worried
 • "The prisoner seems entirely unconcerned as to the outcome of the examination"
  synonym:
 • unconcerned

2. Лесно предвид

 • Не се притеснявам
 • "Затворникът изглежда напълно незагрижен относно резултата от проверката"
  синоним:
 • безгрижен

3. Not occupied or engaged with

 • "Readers unconcerned with style"
  synonym:
 • unconcerned

3. Не е заета или ангажирана с

 • "Читатели, незасегнати със стил"
  синоним:
 • безгрижен