Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "twist" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "усукване" на български език

EnglishBulgarian

Twist

[Завъртане]
/twɪst/

noun

1. An unforeseen development

 • "Events suddenly took an awkward turn"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • turn of events
 • ,
 • twist

1. Непредвидено развитие

 • "Събитията внезапно взеха неудобен обрат"
  синоним:
 • завъртете
 • ,
 • обрат на събитията
 • ,
 • завъртане

2. An interpretation of a text or action

 • "They put an unsympathetic construction on his conduct"
  synonym:
 • construction
 • ,
 • twist

2. Тълкуване на текст или действие

 • "Те поставиха несимпатична конструкция на поведението му"
  синоним:
 • строителство
 • ,
 • завъртане

3. Any clever maneuver

 • "He would stoop to any device to win a point"
 • "It was a great sales gimmick"
 • "A cheap promotions gimmick for greedy businessmen"
  synonym:
 • device
 • ,
 • gimmick
 • ,
 • twist

3. Всяка хитра маневра

 • "Той би се навел до всяко устройство, за да спечели точка"
 • "Това беше страхотен трик за продажби"
 • "Евтин трик за промоции за алчни бизнесмени"
  синоним:
 • устройство
 • ,
 • трик
 • ,
 • завъртане

4. The act of rotating rapidly

 • "He gave the crank a spin"
 • "It broke off after much twisting"
  synonym:
 • spin
 • ,
 • twirl
 • ,
 • twist
 • ,
 • twisting
 • ,
 • whirl

4. Актът на бързо въртене

 • "Той завъртя манивелата"
 • "Откъсна се след много усукване"
  синоним:
 • завъртане
 • ,
 • въртят се
 • ,
 • усукване
 • ,
 • вихър

5. A sharp strain on muscles or ligaments

 • "The wrench to his knee occurred as he fell"
 • "He was sidelined with a hamstring pull"
  synonym:
 • wrench
 • ,
 • twist
 • ,
 • pull

5. Рязко напрежение на мускулите или връзките

 • "Гаечният ключ до коляното му се появи, когато падна"
 • "Той беше отстранен с издърпване на подколянното сухожилие"
  синоним:
 • гаечен ключ
 • ,
 • завъртане
 • ,
 • дърпай

6. A sharp bend in a line produced when a line having a loop is pulled tight

  synonym:
 • kink
 • ,
 • twist
 • ,
 • twirl

6. Остър завой на линия, получен, когато линия с примка се издърпа здраво

  синоним:
 • пречупване
 • ,
 • завъртане
 • ,
 • въртят се

7. A circular segment of a curve

 • "A bend in the road"
 • "A crook in the path"
  synonym:
 • bend
 • ,
 • crook
 • ,
 • twist
 • ,
 • turn

7. Кръгов сегмент на крива

 • "Завой на пътя"
 • "Мошеник на пътя"
  синоним:
 • огъване
 • ,
 • мошеник
 • ,
 • завъртане
 • ,
 • завъртете

8. A miniature whirlpool or whirlwind resulting when the current of a fluid doubles back on itself

  synonym:
 • eddy
 • ,
 • twist

8. Миниатюрен водовъртеж или вихър, получен, когато токът на течност се удвои обратно върху себе си

  синоним:
 • еди
 • ,
 • завъртане

9. A jerky pulling movement

  synonym:
 • twist
 • ,
 • wrench

9. Рязко дърпащо движение

  синоним:
 • завъртане
 • ,
 • гаечен ключ

10. A hairdo formed by braiding or twisting the hair

  synonym:
 • braid
 • ,
 • plait
 • ,
 • tress
 • ,
 • twist

10. Прическа, образувана чрез сплитане или усукване на косата

  синоним:
 • плитка
 • ,
 • трес
 • ,
 • завъртане

11. Social dancing in which couples vigorously twist their hips and arms in time to the music

 • Was popular in the 1960s
 • "They liked to dance the twist"
  synonym:
 • twist

11. Социални танци, при които двойки енергично извиват бедрата и ръцете си в такт с музиката

 • Популярен е през 1960-те години
 • "Обичаха да танцуват обрат"
  синоним:
 • завъртане

12. The act of winding or twisting

 • "He put the key in the old clock and gave it a good wind"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • winding
 • ,
 • twist

12. Актът на навиване или усукване

 • "Той сложи ключа в стария часовник и му даде добър вятър"
  синоним:
 • вятър
 • ,
 • навиване
 • ,
 • завъртане

13. Turning or twisting around (in place)

 • "With a quick twist of his head he surveyed the room"
  synonym:
 • twist
 • ,
 • turn

13. Завъртане или усукване (на място)

 • "С бързо завъртане на главата той огледа стаята"
  синоним:
 • завъртане
 • ,
 • завъртете

verb

1. To move in a twisting or contorted motion, (especially when struggling)

 • "The prisoner writhed in discomfort"
 • "The child tried to wriggle free from his aunt's embrace"
  synonym:
 • writhe
 • ,
 • wrestle
 • ,
 • wriggle
 • ,
 • worm
 • ,
 • squirm
 • ,
 • twist

1. Да се движи с усукващо или изкривено движение (особено когато се бори)

 • "Затворникът се гърчеше от дискомфорт"
 • "Детето се опита да се измъкне от прегръдката на леля си"
  синоним:
 • гърчи се
 • ,
 • борба
 • ,
 • извивам се
 • ,
 • червей
 • ,
 • завъртане

2. Cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form

 • "Bend the rod"
 • "Twist the dough into a braid"
 • "The strong man could turn an iron bar"
  synonym:
 • flex
 • ,
 • bend
 • ,
 • deform
 • ,
 • twist
 • ,
 • turn

2. Накарайте (пластичен предмет) да приеме крива или ъглова форма

 • "Огъни пръта"
 • "Завъртете тестото на плитка"
 • "Силният човек можеше да завърти железен прът"
  синоним:
 • флекс
 • ,
 • огъване
 • ,
 • деформирам
 • ,
 • завъртане
 • ,
 • завъртете

3. Turn in the opposite direction

 • "Twist one's head"
  synonym:
 • twist

3. Завийте в обратна посока

 • "Извийте главата си"
  синоним:
 • завъртане

4. Form into a spiral shape

 • "The cord is all twisted"
  synonym:
 • twist
 • ,
 • twine
 • ,
 • distort

4. Оформете се в спираловидна форма

 • "Връвта е цялата усукана"
  синоним:
 • завъртане
 • ,
 • канап
 • ,
 • изкривявам

5. Form into twists

 • "Twist the strips of dough"
  synonym:
 • twist

5. Оформете се в обрати

 • "Пъхни лентите тесто"
  синоним:
 • завъртане

6. Extend in curves and turns

 • "The road winds around the lake"
 • "The path twisted through the forest"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • twist
 • ,
 • curve

6. Разгънете в завои и завои

 • "Пътят се вие около езерото"
 • "Пътеката, изкривена през гората"
  синоним:
 • вятър
 • ,
 • завъртане
 • ,
 • крива

7. Do the twist

  synonym:
 • twist

7. Направи усукването

  синоним:
 • завъртане

8. Twist or pull violently or suddenly, especially so as to remove (something) from that to which it is attached or from where it originates

 • "Wrench a window off its hinges"
 • "Wrench oneself free from somebody's grip"
 • "A deep sigh was wrenched from his chest"
  synonym:
 • wrench
 • ,
 • twist

8. Завъртете или издърпайте силно или внезапно, особено за да премахнете (нещо) от това, към което е прикрепено или откъдето произхожда

 • "Изтръгнете прозорец от пантите му"
 • "„освободете се от нечия хватка“"
 • "Дълбока въздишка бе изтръгната от гърдите му"
  синоним:
 • гаечен ключ
 • ,
 • завъртане

9. Practice sophistry

 • Change the meaning of or be vague about in order to mislead or deceive
 • "Don't twist my words"
  synonym:
 • twist
 • ,
 • twist around
 • ,
 • pervert
 • ,
 • convolute
 • ,
 • sophisticate

9. Практикувайте софистика

 • Променете значението на или бъдете неясни, за да подведете или измамите
 • "Не изопачавай думите ми"
  синоним:
 • завъртане
 • ,
 • завъртете се
 • ,
 • перверзник
 • ,
 • свит
 • ,
 • изтънчен

10. Twist suddenly so as to sprain

 • "Wrench one's ankle"
 • "The wrestler twisted his shoulder"
 • "The hikers sprained their ankles when they fell"
 • "I turned my ankle and couldn't walk for several days"
  synonym:
 • twist
 • ,
 • sprain
 • ,
 • wrench
 • ,
 • turn
 • ,
 • wrick
 • ,
 • rick

10. Завъртете внезапно, така че да се изкълчите

 • "Галете глезена"
 • "Борецът си изкриви рамото"
 • "Туристите си изкълчиха глезените, когато паднаха"
 • "Завъртях глезена си и не можех да ходя няколко дни"
  синоним:
 • завъртане
 • ,
 • изкълчване
 • ,
 • гаечен ключ
 • ,
 • завъртете
 • ,
 • wrick
 • ,
 • рик