Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tumble" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "tumble" на български език

EnglishBulgarian

Tumble

[Тъмбъл]
/təmbəl/

noun

1. An acrobatic feat of rolling or turning end over end

  synonym:
 • tumble

1. Акробатичен подвиг на търкаляне или обръщане край над край

  синоним:
 • търкаляне

2. A sudden drop from an upright position

 • "He had a nasty spill on the ice"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • tumble
 • ,
 • fall

2. Внезапно падане от изправено положение

 • "Той имаше гаден разлив на леда"
  синоним:
 • разлив
 • ,
 • търкаляне
 • ,
 • падане

verb

1. Fall down, as if collapsing

 • "The tower of the world trade center tumbled after the plane hit it"
  synonym:
 • tumble
 • ,
 • topple

1. Паднете надолу, сякаш се срутвате

 • "Кулата на световния търговски център се срути, след като самолетът я удари"
  синоним:
 • търкаляне
 • ,
 • събаряне

2. Cause to topple or tumble by pushing

  synonym:
 • topple
 • ,
 • tumble
 • ,
 • tip

2. Причина за събаряне или преобръщане чрез натискане

  синоним:
 • събаряне
 • ,
 • търкаляне
 • ,
 • съвет

3. Roll over and over, back and forth

  synonym:
 • tumble

3. Преобръщай се и отново, напред и назад

  синоним:
 • търкаляне

4. Fly around

 • "The clothes tumbled in the dryer"
 • "Rising smoke whirled in the air"
  synonym:
 • whirl
 • ,
 • tumble
 • ,
 • whirl around

4. Лети наоколо

 • "Облеклото се сгромоляса в сушилнята"
 • "Издигащ се дим се завъртя във въздуха"
  синоним:
 • вихър
 • ,
 • търкаляне
 • ,
 • въртете се наоколо

5. Fall apart

 • "The building crumbled after the explosion"
 • "Negotiations broke down"
  synonym:
 • crumble
 • ,
 • crumple
 • ,
 • tumble
 • ,
 • break down
 • ,
 • collapse

5. Разпадни се

 • "Сградата се срути след експлозията"
 • "Преговорите се провалиха"
  синоним:
 • руша се
 • ,
 • мачкам се
 • ,
 • търкаляне
 • ,
 • разбийте се
 • ,
 • колапс

6. Throw together in a confused mass

 • "They tumbled the teams with no apparent pattern"
  synonym:
 • tumble

6. Хвърлете заедно в объркана маса

 • "Те сринаха отборите без видим модел"
  синоним:
 • търкаляне

7. Understand, usually after some initial difficulty

 • "She didn't know what her classmates were plotting but finally caught on"
  synonym:
 • catch on
 • ,
 • get wise
 • ,
 • get onto
 • ,
 • tumble
 • ,
 • latch on
 • ,
 • cotton on
 • ,
 • twig
 • ,
 • get it

7. Разберете, обикновено след някаква първоначална трудност

 • "Тя не знаеше какво заговорничат съучениците й, но накрая се хвана"
  синоним:
 • хващай се
 • ,
 • помъдрете
 • ,
 • качвай се
 • ,
 • търкаляне
 • ,
 • закопчайте
 • ,
 • памук на
 • ,
 • клонка
 • ,
 • вземете го

8. Fall suddenly and sharply

 • "Prices tumbled after the devaluation of the currency"
  synonym:
 • tumble

8. Паднете внезапно и рязко

 • "Цените се сринаха след девалвацията на валутата"
  синоним:
 • търкаляне

9. Put clothes in a tumbling barrel, where they are whirled about in hot air, usually with the purpose of drying

 • "Wash in warm water and tumble dry"
  synonym:
 • tumble

9. Сложете дрехите в търкаляща се бъчва, където се въртят на горещ въздух, обикновено с цел сушене

 • "Измийте в топла вода и изсушете в сушилня"
  синоним:
 • търкаляне

10. Suffer a sudden downfall, overthrow, or defeat

  synonym:
 • tumble

10. Претърпете внезапно падение, събаряне или поражение

  синоним:
 • търкаляне

11. Do gymnastics, roll and turn skillfully

  synonym:
 • tumble

11. Направете гимнастика, търкаляйте и се обръщайте умело

  синоним:
 • търкаляне