Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tug" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "влекач" на български език

EnglishBulgarian

Tug

[Влекач]
/təg/

noun

1. A sudden abrupt pull

  synonym:
 • tug
 • ,
 • jerk

1. Внезапно рязко издърпване

  синоним:
 • влекач
 • ,
 • кретен

2. A powerful small boat designed to pull or push larger ships

  synonym:
 • tugboat
 • ,
 • tug
 • ,
 • towboat
 • ,
 • tower

2. Мощна малка лодка, предназначена да тегли или бута по-големи кораби

  синоним:
 • влекач
 • ,
 • кула

verb

1. Pull hard

 • "The prisoner tugged at the chains"
 • "This movie tugs at the heart strings"
  synonym:
 • tug

1. Дръпни силно

 • "Затворникът дърпаше веригите"
 • "Този филм дърпа струните на сърцето"
  синоним:
 • влекач

2. Strive and make an effort to reach a goal

 • "She tugged for years to make a decent living"
 • "We have to push a little to make the deadline!"
 • "She is driving away at her doctoral thesis"
  synonym:
 • tug
 • ,
 • labor
 • ,
 • labour
 • ,
 • push
 • ,
 • drive

2. Стремете се и полагайте усилия за постигане на цел

 • "Тя дърпаше години наред, за да си изкарва приличен живот"
 • "Трябва да натиснем малко, за да направим крайния срок!"
 • "Тя се отдалечава от докторската си дисертация"
  синоним:
 • влекач
 • ,
 • труд
 • ,
 • натискай
 • ,
 • карам

3. Tow (a vessel) with a tug

 • "The tugboat tugged the freighter into the harbor"
  synonym:
 • tug

3. Буксир (съд) с влекач

 • "Влекачът издърпа товарния кораб в пристанището"
  синоним:
 • влекач

4. Carry with difficulty

 • "You'll have to lug this suitcase"
  synonym:
 • lug
 • ,
 • tote
 • ,
 • tug

4. Носете трудно

 • "Ще трябва да мъкнеш този куфар"
  синоним:
 • ухо
 • ,
 • тоте
 • ,
 • влекач

5. Move by pulling hard

 • "The horse finally tugged the cart out of the mud"
  synonym:
 • tug

5. Движете се, като дърпате силно

 • "Конят най-накрая измъкна каруцата от калта"
  синоним:
 • влекач

6. Pull or strain hard at

 • "Each oar was tugged by several men"
  synonym:
 • tug

6. Издърпайте или напрегнете силно при

 • "Всяко гребло беше дърпано от няколко мъже"
  синоним:
 • влекач

7. Struggle in opposition

 • "She tugged and wrestled with her conflicts"
  synonym:
 • tug

7. Борба в опозиция

 • "Тя дърпаше и се бореше с конфликтите си"
  синоним:
 • влекач