Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "troubling" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "тревожен" на български език

EnglishBulgarian

Troubling

[Тревожна]
/trəbəlɪŋ/

adjective

1. Causing distress or worry or anxiety

 • "Distressing (or disturbing) news"
 • "Lived in heroic if something distressful isolation"
 • "A disturbing amount of crime"
 • "A revelation that was most perturbing"
 • "A new and troubling thought"
 • "In a particularly worrisome predicament"
 • "A worrying situation"
 • "A worrying time"
  synonym:
 • distressing
 • ,
 • distressful
 • ,
 • disturbing
 • ,
 • perturbing
 • ,
 • troubling
 • ,
 • worrisome
 • ,
 • worrying

1. Причинявайки дистрес или притеснение или тревожност

 • "Тревожно ( или смущаващо ) новини"
 • "Живееше в героична, ако нещо страшно изолация"
 • "Смущаващо количество престъпление"
 • "Откровение, което беше най-смущаващо"
 • "Нова и тревожна мисъл"
 • "В особено притеснително затруднение"
 • "Тревожна ситуация"
 • "Тревожно време"
  синоним:
 • мъчително
 • ,
 • ужасен
 • ,
 • смущаващи
 • ,
 • тревожен
 • ,
 • притеснителен