Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Trouble на български език

EnglishBulgarian

Trouble

/trəbəl/

noun

1. A source of difficulty

 • "One trouble after another delayed the job"
 • "What's the problem?"
  synonym:
 • trouble
 • ,
 • problem

1. Източник на трудност

 • "Една неприятност след друга забави работата"
 • "Какъв е проблема?"
синоним:
 • проблем,
 • проблем

2. An angry disturbance

 • "He didn't want to make a fuss"
 • "They had labor trouble"
 • "A spot of bother"
  synonym:
 • fuss
 • ,
 • trouble
 • ,
 • bother
 • ,
 • hassle

2. Гневно смущение

 • "Той не искаше да вдига шум"
 • "Те имаха трудови проблеми"
 • "Място на притеснение"
синоним:
 • суетене,
 • проблем,
 • притеснявам,
 • караница

3. An event causing distress or pain

 • "What is the trouble?"
 • "Heart trouble"
  synonym:
 • trouble

3. Събитие, причиняващо дистрес или болка

 • "Каква е бедата?"
 • "Сърдечни проблеми"
синоним:
 • проблем

4. An effort that is inconvenient

 • "I went to a lot of trouble"
 • "He won without any trouble"
 • "Had difficulty walking"
 • "Finished the test only with great difficulty"
  synonym:
 • trouble
 • ,
 • difficulty

4. Усилие, което е неудобно

 • "„отидох на много проблеми“"
 • "Той спечели без никакви проблеми"
 • "Имаше затруднения при ходенето"
 • "Завърши теста само с големи затруднения"
синоним:
 • проблем,
 • трудност

5. A strong feeling of anxiety

 • "His worry over the prospect of being fired"
 • "It is not work but worry that kills"
 • "He wanted to die and end his troubles"
  synonym:
 • worry
 • ,
 • trouble

5. Силно чувство на безпокойство

 • "Тревогата му от перспективата да бъде уволнен"
 • "Не е работа, а притеснение, което убива"
 • "Той искаше да умре и да прекрати неприятностите си"
синоним:
 • тревога,
 • проблем

6. An unwanted pregnancy

 • "He got several girls in trouble"
  synonym:
 • trouble

6. Нежелана бременност

 • "Той има няколко момичета в беда"
синоним:
 • проблем

verb

1. Move deeply

 • "This book upset me"
 • "A troubling thought"
  synonym:
 • disturb
 • ,
 • upset
 • ,
 • trouble

1. Движете се дълбоко

 • "„тази книга ме разстрои“"
 • "„тревожна мисъл“"
синоним:
 • смущение,
 • разстроен,
 • проблем

2. To cause inconvenience or discomfort to

 • "Sorry to trouble you, but..."
  synonym:
 • trouble
 • ,
 • put out
 • ,
 • inconvenience
 • ,
 • disoblige
 • ,
 • discommode
 • ,
 • incommode
 • ,
 • bother

2. Да причини неудобство или дискомфорт

 • "Съжалявам, че ви безпокоя, но..."
синоним:
 • проблем,
 • пусни,
 • неудобство,
 • disoblige,
 • discommode,
 • incommode,
 • притеснявам

3. Disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or alarmed

 • "She was rather perturbed by the news that her father was seriously ill"
  synonym:
 • perturb
 • ,
 • unhinge
 • ,
 • disquiet
 • ,
 • trouble
 • ,
 • cark
 • ,
 • distract
 • ,
 • disorder

3. Смущавайте ума или правете неприятно или причинявайте притеснение или тревожност

 • "Тя беше доста смутена от новината, че баща й е тежко болен"
синоним:
 • смут,
 • Unhinge,
 • disquiet,
 • проблем,
 • кора,
 • разсейване,
 • разстройство

4. Take the trouble to do something

 • Concern oneself
 • "He did not trouble to call his mother on her birthday"
 • "Don't bother, please"
  synonym:
 • trouble oneself
 • ,
 • trouble
 • ,
 • bother
 • ,
 • inconvenience oneself

4. Създайте проблеми да направите нещо

 • Загрижете се за себе си
 • "Той не си направи труда да се обади на майка си на нейния рожден ден"
 • "„не се занимавайте, моля“"
синоним:
 • проблем себе си,
 • проблем,
 • притеснявам,
 • неудобство себе си

5. Cause bodily suffering to and make sick or indisposed

  synonym:
 • trouble
 • ,
 • ail
 • ,
 • pain

5. Причиняват телесни страдания и се разболяват или неразположени

синоним:
 • проблем,
 • AIL,
 • болка

Examples of using

If I'd been able to speak French then, I wouldn't have gotten into trouble.
Ако тогава можех да говоря френски, нямаше да съм загазил.
Tom has trouble dealing with this kind of situation.
Том трудно се справя в подобни ситуации.
Tom has trouble dealing with stress.
Том трудно се справя със стреса.