Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "transcend" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "трансцендентно" на български език

EnglishBulgarian

Transcend

[Надминавам]
/trænsɛnd/

verb

1. Be greater in scope or size than some standard

 • "Their loyalty exceeds their national bonds"
  synonym:
 • exceed
 • ,
 • transcend
 • ,
 • surpass

1. Да бъде по-голям по обхват или размер от някои стандартни

 • "„лоялността им надхвърля националните им облигации“"
  синоним:
 • превишава
 • ,
 • трансценден
 • ,
 • надминавам

2. Be superior or better than some standard

 • "She exceeded our expectations"
 • "She topped her performance of last year"
  synonym:
 • exceed
 • ,
 • transcend
 • ,
 • overstep
 • ,
 • pass
 • ,
 • go past
 • ,
 • top

2. Да бъде по-добър или по-добър от някой стандарт

 • "„тя надхвърли очакванията ни“"
 • "„тя оглави представянето си от миналата година“"
  синоним:
 • превишава
 • ,
 • трансценден
 • ,
 • надценяване
 • ,
 • проход
 • ,
 • минавам
 • ,
 • връх