Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "train" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "обучение" на български език

EnglishBulgarian

Train

[Влак]
/tren/

noun

1. Public transport provided by a line of railway cars coupled together and drawn by a locomotive

 • "Express trains don't stop at princeton junction"
  synonym:
 • train
 • ,
 • railroad train

1. Обществен транспорт, осигурен от линия железопътни вагони, свързани заедно и изтеглени от локомотив

 • "Експресните влакове не спират на princeton junction"
  синоним:
 • влак
 • ,
 • железопътен влак

2. A sequentially ordered set of things or events or ideas in which each successive member is related to the preceding

 • "A string of islands"
 • "Train of mourners"
 • "A train of thought"
  synonym:
 • string
 • ,
 • train

2. Последователно подреден набор от неща или събития или идеи, в които всеки следващ член е свързан с предходния

 • "Низ от острови"
 • "Влак на скърбящи"
 • "Влак на мисълта"
  синоним:
 • низ
 • ,
 • влак

3. A procession (of wagons or mules or camels) traveling together in single file

 • "We were part of a caravan of almost a thousand camels"
 • "They joined the wagon train for safety"
  synonym:
 • caravan
 • ,
 • train
 • ,
 • wagon train

3. Шествие ( на вагони или мулета или камили ), пътуващи заедно в един файл

 • "Бяхме част от каравана от почти хиляда камили"
 • "Те се присъединиха към вагона за безопасност"
  синоним:
 • каравана
 • ,
 • влак
 • ,
 • вагон

4. A series of consequences wrought by an event

 • "It led to a train of disasters"
  synonym:
 • train

4. Поредица от последствия, породени от събитие

 • "Това доведе до влак от бедствия"
  синоним:
 • влак

5. Piece of cloth forming the long back section of a gown that is drawn along the floor

 • "The bride's train was carried by her two young nephews"
  synonym:
 • train

5. Парче плат, оформящо дългата задна част на рокля, която е изтеглена по пода

 • "Влакът на булката е пренесен от двамата й млади племенници"
  синоним:
 • влак

6. Wheelwork consisting of a connected set of rotating gears by which force is transmitted or motion or torque is changed

 • "The fool got his tie caught in the geartrain"
  synonym:
 • gearing
 • ,
 • gear
 • ,
 • geartrain
 • ,
 • power train
 • ,
 • train

6. Колесна работа, състояща се от свързан набор от въртящи се предавки, чрез които се предава сила или се променя движение или въртящ момент

 • "Глупакът хвана вратовръзката си в геартрана"
  синоним:
 • предавка
 • ,
 • geartrain
 • ,
 • влак

verb

1. Create by training and teaching

 • "The old master is training world-class violinists"
 • "We develop the leaders for the future"
  synonym:
 • train
 • ,
 • develop
 • ,
 • prepare
 • ,
 • educate

1. Създавайте чрез обучение и преподаване

 • "„старият майстор тренира цигулари от световна класа“"
 • "Ние развиваме лидерите за бъдещето"
  синоним:
 • влак
 • ,
 • развиват
 • ,
 • пригответе
 • ,
 • образовай

2. Undergo training or instruction in preparation for a particular role, function, or profession

 • "She is training to be a teacher"
 • "He trained as a legal aid"
  synonym:
 • train
 • ,
 • prepare

2. Преминат обучение или обучение в подготовка за определена роля, функция или професия

 • "„тя се обучава да бъде учител“"
 • "„той се обучава като правна помощ“"
  синоним:
 • влак
 • ,
 • пригответе

3. Develop (children's) behavior by instruction and practice

 • Especially to teach self-control
 • "Parents must discipline their children"
 • "Is this dog trained?"
  synonym:
 • discipline
 • ,
 • train
 • ,
 • check
 • ,
 • condition

3. Развийте ( поведение на деца ) чрез инструкции и практика

 • Особено да се научи на самоконтрол
 • "„родителите трябва да дисциплинират децата си“"
 • "Обучено ли е това куче?"
  синоним:
 • дисциплина
 • ,
 • влак
 • ,
 • проверка
 • ,
 • състояние

4. Educate for a future role or function

 • "He is grooming his son to become his successor"
 • "The prince was prepared to become king one day"
 • "They trained him to be a warrior"
  synonym:
 • prepare
 • ,
 • groom
 • ,
 • train

4. Възпитайте за бъдеща роля или функция

 • "Той отглежда сина си, за да стане негов наследник"
 • "„принцът беше готов да стане крал един ден“"
 • "„обучиха го да бъде воин“"
  синоним:
 • пригответе
 • ,
 • младоженец
 • ,
 • влак

5. Teach or refine to be discriminative in taste or judgment

 • "Cultivate your musical taste"
 • "Train your tastebuds"
 • "She is well schooled in poetry"
  synonym:
 • educate
 • ,
 • school
 • ,
 • train
 • ,
 • cultivate
 • ,
 • civilize
 • ,
 • civilise

5. Преподавайте или усъвършенствайте, за да бъдете дискриминационни по вкус или преценка

 • "„усъвършенствайте музикалния си вкус“"
 • "„обучете вкусовите си рецепти“"
 • "„тя е добре обучена в поезията“"
  синоним:
 • образовай
 • ,
 • училище
 • ,
 • влак
 • ,
 • култивират
 • ,
 • цивилизования
 • ,
 • цивилизация

6. Point or cause to go (blows, weapons, or objects such as photographic equipment) towards

 • "Please don't aim at your little brother!"
 • "He trained his gun on the burglar"
 • "Don't train your camera on the women"
 • "Take a swipe at one's opponent"
  synonym:
 • aim
 • ,
 • take
 • ,
 • train
 • ,
 • take aim
 • ,
 • direct

6. Точка или причина да отидете ( удари, оръжия или предмети, като фотографско оборудване ) към

 • "Моля, не се стремете към малкия си брат!"
 • "Той тренира пистолета си на крадеца"
 • "„не тренирайте камерата си върху жените“"
 • "„вземете пръст на противника“"
  синоним:
 • цел
 • ,
 • вземам
 • ,
 • влак
 • ,
 • целта на целта
 • ,
 • директен

7. Teach and supervise (someone)

 • Act as a trainer or coach (to), as in sports
 • "He is training our olympic team"
 • "She is coaching the crew"
  synonym:
 • coach
 • ,
 • train

7. Преподавайте и контролирайте ( някой )

 • Действа като треньор или треньор ( до ), както в спорта
 • "Той тренира нашия олимпийски отбор"
 • "Тя тренира екипажа"
  синоним:
 • треньор
 • ,
 • влак

8. Exercise in order to prepare for an event or competition

 • "She is training for the olympics"
  synonym:
 • train

8. Упражнения, за да се подготвите за събитие или състезание

 • "„тя тренира за олимпиадата“"
  синоним:
 • влак

9. Cause to grow in a certain way by tying and pruning it

 • "Train the vine"
  synonym:
 • train

9. Причина да расте по определен начин, като го връзвате и подрязвате

 • "Обучете лозата"
  синоним:
 • влак

10. Travel by rail or train

 • "They railed from rome to venice"
 • "She trained to hamburg"
  synonym:
 • train
 • ,
 • rail

10. Пътуване с влак или влак

 • "„те се отправиха от рим до венеция“"
 • "„тя тренира в хамбург“"
  синоним:
 • влак
 • ,
 • железопътен

11. Drag loosely along a surface

 • Allow to sweep the ground
 • "The toddler was trailing his pants"
 • "She trained her long scarf behind her"
  synonym:
 • trail
 • ,
 • train

11. Плъзнете свободно по повърхността

 • Позволяват да се помете земята
 • "„малкото дете следеше гащите си“"
 • "Тя обучи дългия си шал зад себе си"
  синоним:
 • пътека
 • ,
 • влак

Examples of using

Try and find out when the train leaves.
Опитай се да разбереш кога тръгва влакът.
I asked Tom to drive me to the train station.
Помолих Том да ме закара до жп гарата.
I have to get on that train.
Трябва да се кача на онзи влак.