Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trail" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "пътека" на български език

EnglishBulgarian

Trail

[Следа]
/trel/

noun

1. A track or mark left by something that has passed

 • "There as a trail of blood"
 • "A tear left its trail on her cheek"
  synonym:
 • trail

1. Песен или маркировка, оставена от нещо, което е минало

 • "Там като следа от кръв"
 • "Разкъсване остави следата си по бузата"
  синоним:
 • пътека

2. A path or track roughly blazed through wild or hilly country

  synonym:
 • trail

2. Пътека или пътека, грубо пламнала през дива или хълмиста страна

  синоним:
 • пътека

3. Evidence pointing to a possible solution

 • "The police are following a promising lead"
 • "The trail led straight to the perpetrator"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • track
 • ,
 • trail

3. Доказателства, сочещи възможно решение

 • "Полицията следва обещаваща преднина"
 • "Пътеката водеше право към извършителя"
  синоним:
 • олово
 • ,
 • песен
 • ,
 • пътека

verb

1. To lag or linger behind

 • "But in so many other areas we still are dragging"
  synonym:
 • drag
 • ,
 • trail
 • ,
 • get behind
 • ,
 • hang back
 • ,
 • drop behind
 • ,
 • drop back

1. Да изостава или да се задържи

 • "„но в толкова много други области, които все още влачим“"
  синоним:
 • влачене
 • ,
 • пътека
 • ,
 • задръжте
 • ,
 • капка зад
 • ,
 • пусни обратно

2. Go after with the intent to catch

 • "The policeman chased the mugger down the alley"
 • "The dog chased the rabbit"
  synonym:
 • chase
 • ,
 • chase after
 • ,
 • trail
 • ,
 • tail
 • ,
 • tag
 • ,
 • give chase
 • ,
 • dog
 • ,
 • go after
 • ,
 • track

2. Продължете след това с намерението да хванете

 • "Полицаят прогони магарето по алеята"
 • "Кучето прогони заека"
  синоним:
 • гони
 • ,
 • гони след
 • ,
 • пътека
 • ,
 • опашка
 • ,
 • таг
 • ,
 • дай гони
 • ,
 • куче
 • ,
 • върви след
 • ,
 • песен

3. Move, proceed, or walk draggingly or slowly

 • "John trailed behind his class mates"
 • "The mercedes trailed behind the horse cart"
  synonym:
 • trail
 • ,
 • shack

3. Движете се, продължете или ходете драгиращо или бавно

 • "„джон изостава зад съучениците си“"
 • "„мерцедесът се хвърли зад количката за коне“"
  синоним:
 • пътека
 • ,
 • барака

4. Hang down so as to drag along the ground

 • "The bride's veiled trailed along the ground"
  synonym:
 • trail

4. Закачете надолу, така че да се влачите по земята

 • "„завесената булка е проследена по земята“"
  синоним:
 • пътека

5. Drag loosely along a surface

 • Allow to sweep the ground
 • "The toddler was trailing his pants"
 • "She trained her long scarf behind her"
  synonym:
 • trail
 • ,
 • train

5. Плъзнете свободно по повърхността

 • Позволяват да се помете земята
 • "„малкото дете следеше гащите си“"
 • "Тя обучи дългия си шал зад себе си"
  синоним:
 • пътека
 • ,
 • влак