Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "track" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "писта" на български език

EnglishBulgarian

Track

[Следа]
/træk/

noun

1. A line or route along which something travels or moves

 • "The hurricane demolished houses in its path"
 • "The track of an animal"
 • "The course of the river"
  synonym:
 • path
 • ,
 • track
 • ,
 • course

1. Линия или маршрут, по който нещо пътува или се движи

 • "Ураганът събори къщи по пътя си"
 • "Следата на животно"
 • "Продължението на реката"
  синоним:
 • път
 • ,
 • песен
 • ,
 • курс

2. Evidence pointing to a possible solution

 • "The police are following a promising lead"
 • "The trail led straight to the perpetrator"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • track
 • ,
 • trail

2. Доказателства, сочещи възможно решение

 • "Полицията следва обещаваща преднина"
 • "Пътеката водеше право към извършителя"
  синоним:
 • олово
 • ,
 • песен
 • ,
 • пътека

3. A pair of parallel rails providing a runway for wheels

  synonym:
 • track

3. Чифт успоредни релси, осигуряващи писта за колела

  синоним:
 • песен

4. A course over which races are run

  synonym:
 • racetrack
 • ,
 • racecourse
 • ,
 • raceway
 • ,
 • track

4. Курс, над който се провеждат състезания

  синоним:
 • състезателна писта
 • ,
 • Raceway
 • ,
 • песен

5. A distinct selection of music from a recording or a compact disc

 • "He played the first cut on the cd"
 • "The title track of the album"
  synonym:
 • cut
 • ,
 • track

5. Отделна селекция от музика от запис или компактен диск

 • "Той изигра първия разрез на компактдиска"
 • "Заглавната песен на албума"
  синоним:
 • нарязан
 • ,
 • песен

6. An endless metal belt on which tracked vehicles move over the ground

  synonym:
 • track
 • ,
 • caterpillar track
 • ,
 • caterpillar tread

6. Безкраен метален колан, върху който се движат гусени превозни средства над земята

  синоним:
 • песен
 • ,
 • гъсеница

7. (computer science) one of the circular magnetic paths on a magnetic disk that serve as a guide for writing and reading data

  synonym:
 • track
 • ,
 • data track

7. ( компютърна наука ) един от кръговите магнитни пътища на магнитен диск, който служи като ръководство за писане и четене на данни

  синоним:
 • песен
 • ,
 • проследяване на данни

8. A groove on a phonograph recording

  synonym:
 • track

8. Жлеб на запис на звукозапис

  синоним:
 • песен

9. A bar or pair of parallel bars of rolled steel making the railway along which railroad cars or other vehicles can roll

  synonym:
 • track
 • ,
 • rail
 • ,
 • rails
 • ,
 • runway

9. Щанга или двойка успоредни пръти от валцована стомана, което прави железопътната линия, по която могат да се търкалят железопътни вагони или други превозни средства

  синоним:
 • песен
 • ,
 • железопътен
 • ,
 • релси
 • ,
 • писта

10. Any road or path affording passage especially a rough one

  synonym:
 • track
 • ,
 • cart track
 • ,
 • cartroad

10. Всеки път или път, предлагащ проход, особено груб

  синоним:
 • песен
 • ,
 • песен на количката
 • ,
 • Cartroad

11. The act of participating in an athletic competition involving running on a track

  synonym:
 • track
 • ,
 • running

11. Актът на участие в атлетично състезание, включващо бягане на писта

  синоним:
 • песен
 • ,
 • тичам

verb

1. Carry on the feet and deposit

 • "Track mud into the house"
  synonym:
 • track

1. Продължете на краката и депозирайте

 • "Проследявайте кал в къщата"
  синоним:
 • песен

2. Observe or plot the moving path of something

 • "Track a missile"
  synonym:
 • track

2. Наблюдавайте или начертайте движещия се път на нещо

 • "Проследява ракета"
  синоним:
 • песен

3. Go after with the intent to catch

 • "The policeman chased the mugger down the alley"
 • "The dog chased the rabbit"
  synonym:
 • chase
 • ,
 • chase after
 • ,
 • trail
 • ,
 • tail
 • ,
 • tag
 • ,
 • give chase
 • ,
 • dog
 • ,
 • go after
 • ,
 • track

3. Продължете след това с намерението да хванете

 • "Полицаят прогони магарето по алеята"
 • "Кучето прогони заека"
  синоним:
 • гони
 • ,
 • гони след
 • ,
 • пътека
 • ,
 • опашка
 • ,
 • таг
 • ,
 • дай гони
 • ,
 • куче
 • ,
 • върви след
 • ,
 • песен

4. Travel across or pass over

 • "The caravan covered almost 100 miles each day"
  synonym:
 • traverse
 • ,
 • track
 • ,
 • cover
 • ,
 • cross
 • ,
 • pass over
 • ,
 • get over
 • ,
 • get across
 • ,
 • cut through
 • ,
 • cut across

4. Пътувайте през или преминете

 • "„караваната покриваше почти 100 мили всеки ден“"
  синоним:
 • траверс
 • ,
 • песен
 • ,
 • капак
 • ,
 • кръст
 • ,
 • минавам
 • ,
 • Преодолявам
 • ,
 • пресече
 • ,
 • прорязан
 • ,
 • пресечен

5. Make tracks upon

  synonym:
 • track

5. Направете песни

  синоним:
 • песен

Examples of using

I lost track of time.
Изгубих представа за времето.