Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Trace на български език

EnglishBulgarian

Trace

/tres/

noun

1. A just detectable amount

 • "He speaks french with a trace of an accent"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • hint
 • ,
 • suggestion

1. Справедливо откриваема сума

 • "Той говори френски с следа от акцент"
синоним:
 • следа,
 • намек,
 • предложение

2. An indication that something has been present

 • "There wasn't a trace of evidence for the claim"
 • "A tincture of condescension"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • vestige
 • ,
 • tincture
 • ,
 • shadow

2. Индикация, че нещо е присъствало

 • "Нямаше следа от доказателства за иска"
 • "Тинктура от снизходителност"
синоним:
 • следа,
 • вести,
 • тинктура,
 • сянка

3. A suggestion of some quality

 • "There was a touch of sarcasm in his tone"
 • "He detected a ghost of a smile on her face"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • trace
 • ,
 • ghost

3. Предложение за някакво качество

 • "В тона му имаше докосване на сарказъм"
 • "Той откри призрак на усмивка на лицето й"
синоним:
 • докосване,
 • следа,
 • призрак

4. A drawing created by superimposing a semitransparent sheet of paper on the original image and copying on it the lines of the original image

  synonym:
 • tracing
 • ,
 • trace

4. Чертеж, създаден чрез наслагване на полупрозрачен лист хартия върху оригиналното изображение и копиране върху него линиите на оригиналното изображение

синоним:
 • проследяване,
 • следа

5. Either of two lines that connect a horse's harness to a wagon or other vehicle or to a whiffletree

  synonym:
 • trace

5. Или от две линии, които свързват конски сноп с вагон или друго превозно средство, или с полъх

синоним:
 • следа

6. A visible mark (as a footprint) left by the passage of person or animal or vehicle

  synonym:
 • trace

6. Видима маркировка ( като отпечатък ), оставена от преминаването на човек или животно или превозно средство

синоним:
 • следа

verb

1. Follow, discover, or ascertain the course of development of something

 • "We must follow closely the economic development is cuba"
 • "Trace the student's progress"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • follow

1. Следвайте, откривайте или установете хода на развитието на нещо

 • "„трябва да следим отблизо икономическото развитие е куба“"
 • "Проследете напредъка на студента"
синоним:
 • следа,
 • следва

2. Make a mark or lines on a surface

 • "Draw a line"
 • "Trace the outline of a figure in the sand"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • draw
 • ,
 • line
 • ,
 • describe
 • ,
 • delineate

2. Направете маркировка или линии върху повърхността

 • "Начертайте линия"
 • "Проследете очертанията на фигура в пясъка"
синоним:
 • следа,
 • теглене,
 • линия,
 • описване,
 • очертавам

3. To go back over again

 • "We retraced the route we took last summer"
 • "Trace your path"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • retrace

3. Да се върна отново

 • "„оттеглихме маршрута, който поехме миналото лято“"
 • "Проследете пътя си"
синоним:
 • следа,
 • пристъп

4. Pursue or chase relentlessly

 • "The hunters traced the deer into the woods"
 • "The detectives hounded the suspect until they found him"
  synonym:
 • hound
 • ,
 • hunt
 • ,
 • trace

4. Преследвайте или гонете безмилостно

 • "Ловците проследиха елените в гората"
 • "Детективите преследваха заподозрения, докато не го намериха"
синоним:
 • хрътка,
 • лов,
 • следа

5. Discover traces of

 • "She traced the circumstances of her birth"
  synonym:
 • trace

5. Открийте следи от

 • "„тя проследи обстоятелствата на своето раждане“"
синоним:
 • следа

6. Make one's course or travel along a path

 • Travel or pass over, around, or along
 • "The children traced along the edge of the dark forest"
 • "The women traced the pasture"
  synonym:
 • trace

6. Направете нечий курс или пътувайте по пътека

 • Пътуване или преминаване, наоколо или заедно
 • "„децата проследиха по ръба на тъмната гора“"
 • "„жените проследиха пасището“"
синоним:
 • следа

7. Copy by following the lines of the original drawing on a transparent sheet placed upon it

 • Make a tracing of
 • "Trace a design"
 • "Trace a pattern"
  synonym:
 • trace

7. Копирайте, като следвате редовете на оригиналния чертеж върху прозрачен лист, поставен върху него

 • Направете проследяване на
 • "Проследете дизайн"
 • "Проследете модел"
синоним:
 • следа

8. Read with difficulty

 • "Can you decipher this letter?"
 • "The archeologist traced the hieroglyphs"
  synonym:
 • decipher
 • ,
 • trace

8. Четете с трудност

 • "Можете ли да дешифрирате това писмо?"
 • "„археологът проследи йероглифите“"
синоним:
 • дешифриране,
 • следа

Examples of using

He disappeared without a trace.
Той изчезна безследно.
He disappeared without a trace.
Той изчезна без следа.