Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Touch на български език

EnglishBulgarian

Touch

/təʧ/

noun

1. The event of something coming in contact with the body

 • "He longed for the touch of her hand"
 • "The cooling touch of the night air"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • touching

1. В случай на нещо, което влиза в контакт с тялото

 • "Той копнееше за докосването на ръката й"
 • "Охлаждащото докосване на нощния въздух"
синоним:
 • докосване,
 • докосване

2. The faculty by which external objects or forces are perceived through contact with the body (especially the hands)

 • "Only sight and touch enable us to locate objects in the space around us"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • sense of touch
 • ,
 • skin senses
 • ,
 • touch modality
 • ,
 • cutaneous senses

2. Способността, чрез която външни обекти или сили се възприемат чрез контакт с тялото ( особено ръцете )

 • "Единствено зрение и докосване ни позволяват да локализираме обекти в пространството около нас"
синоним:
 • докосване,
 • усещане за допир,
 • кожни сетива,
 • докосване модалност,
 • кожни сетива

3. A suggestion of some quality

 • "There was a touch of sarcasm in his tone"
 • "He detected a ghost of a smile on her face"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • trace
 • ,
 • ghost

3. Предложение за някакво качество

 • "В тона му имаше докосване на сарказъм"
 • "Той откри призрак на усмивка на лицето й"
синоним:
 • докосване,
 • следа,
 • призрак

4. A distinguishing style

 • "This room needs a woman's touch"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • signature

4. Отличителен стил

 • "Тази стая се нуждае от женско докосване"
синоним:
 • докосване,
 • подпис

5. The act of putting two things together with no space between them

 • "At his touch the room filled with lights"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • touching

5. Актът да се съберат две неща, без да има място между тях

 • "При докосването му стаята, изпълнена със светлини"
синоним:
 • докосване,
 • докосване

6. A slight but appreciable amount

 • "This dish could use a touch of garlic"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • hint
 • ,
 • tinge
 • ,
 • mite
 • ,
 • pinch
 • ,
 • jot
 • ,
 • speck
 • ,
 • soupcon

6. Лека, но забележима сума

 • "Това ястие може да използва нотка на чесън"
синоним:
 • докосване,
 • намек,
 • оттенък,
 • акара,
 • щипка,
 • Jot,
 • петънце,
 • супакон

7. A communicative interaction

 • "The pilot made contact with the base"
 • "He got in touch with his colleagues"
  synonym:
 • contact
 • ,
 • touch

7. Комуникативно взаимодействие

 • "Пилотът се свърза с базата"
 • "Той се свърза с колегите си"
синоним:
 • контакт,
 • докосване

8. A slight attack of illness

 • "He has a touch of rheumatism"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • spot

8. Лека атака на заболяване

 • "Той има нотка на ревматизъм"
синоним:
 • докосване,
 • място

9. The act of soliciting money (as a gift or loan)

 • "He watched the beggar trying to make a touch"
  synonym:
 • touch

9. Актът за събиране на пари ( като подарък или заем )

 • "Той гледаше просяка, който се опитваше да направи докосване"
синоним:
 • докосване

10. The sensation produced by pressure receptors in the skin

 • "She likes the touch of silk on her skin"
 • "The surface had a greasy feeling"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • touch sensation
 • ,
 • tactual sensation
 • ,
 • tactile sensation
 • ,
 • feeling

10. Усещането, произведено от рецепторите за налягане в кожата

 • "Харесва докосването на коприна по кожата"
 • "Повърхността имаше мазно усещане"
синоним:
 • докосване,
 • усещане за докосване,
 • тактическо усещане,
 • тактилно усещане,
 • чувство

11. Deftness in handling matters

 • "He has a master's touch"
  synonym:
 • touch

11. Ловкост при работа с въпроси

 • "Той има докосване на майстор"
синоним:
 • докосване

12. The feel of mechanical action

 • "This piano has a wonderful touch"
  synonym:
 • touch

12. Усещането за механично действие

 • "Това пиано има прекрасно докосване"
синоним:
 • докосване

verb

1. Make physical contact with, come in contact with

 • "Touch the stone for good luck"
 • "She never touched her husband"
  synonym:
 • touch

1. Осъществявайте физически контакт с, влизайте в контакт с

 • "„докоснете камъка за късмет“"
 • "Тя никога не е пипала съпруга си"
синоним:
 • докосване

2. Perceive via the tactile sense

 • "Helen keller felt the physical world by touching people and objects around her"
  synonym:
 • touch

2. Възприема чрез тактилния смисъл

 • "„хелън келер почувства физическия свят, като докосна хора и предмети около нея“"
синоним:
 • докосване

3. Affect emotionally

 • "A stirring movie"
 • "I was touched by your kind letter of sympathy"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • stir

3. Повлияйте емоционално

 • "„разбъркващ филм“"
 • "„бях докоснат от вашето любезно писмо на съчувствие“"
синоним:
 • докосване,
 • разбърквам

4. Be relevant to

 • "There were lots of questions referring to her talk"
 • "My remark pertained to your earlier comments"
  synonym:
 • refer
 • ,
 • pertain
 • ,
 • relate
 • ,
 • concern
 • ,
 • come to
 • ,
 • bear on
 • ,
 • touch
 • ,
 • touch on
 • ,
 • have-to doe with

4. Да има отношение към

 • "„имаше много въпроси, свързани с нейната беседа“"
 • "„забележката ми се отнася до по-ранните ви коментари“"
синоним:
 • препращам,
 • pertain,
 • Свързан,
 • безпокойство,
 • идвам да,
 • понасям,
 • докосване,
 • докоснете,
 • трябва да се справя

5. Be in direct physical contact with

 • Make contact
 • "The two buildings touch"
 • "Their hands touched"
 • "The wire must not contact the metal cover"
 • "The surfaces contact at this point"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • adjoin
 • ,
 • meet
 • ,
 • contact

5. Да бъде в пряк физически контакт с

 • Направете контакт
 • "„двете сгради докосват“"
 • "„техните ръце докоснаха“"
 • "„телта не трябва да контактува с металния капак“"
 • "„повърхностите контактуват в този момент“"
синоним:
 • докосване,
 • прилежащ,
 • среща,
 • контакт

6. Have an effect upon

 • "Will the new rules affect me?"
  synonym:
 • affect
 • ,
 • impact
 • ,
 • bear upon
 • ,
 • bear on
 • ,
 • touch on
 • ,
 • touch

6. Имат ефект върху

 • "Ще се отразят ли новите правила?"
синоним:
 • афект,
 • въздействие,
 • понесе,
 • понасям,
 • докоснете,
 • докосване

7. Deal with

 • Usually used with a form of negation
 • "I wouldn't touch her with a ten-foot pole"
 • "The local mafia won't touch gambling"
  synonym:
 • touch

7. Се справят с

 • Обикновено се използва с форма на отрицание
 • "Не бих я докоснал с десетметров стълб"
 • "„местната мафия няма да докосне хазарта“"
синоним:
 • докосване

8. Cause to be in brief contact with

 • "He touched his toes to the horse's flanks"
  synonym:
 • touch

8. Причина да бъде в кратък контакт с

 • "Той докосна пръстите на краката си до фланговете на коня"
синоним:
 • докосване

9. To extend as far as

 • "The sunlight reached the wall"
 • "Can he reach?" "the chair must not touch the wall"
  synonym:
 • reach
 • ,
 • extend to
 • ,
 • touch

9. Да се разшири до

 • "„слънчевата светлина достигна до стената“"
 • "Може ли да стигне?" "„столът не трябва да докосва стената“"
синоним:
 • обсег,
 • разширете,
 • докосване

10. Be equal to in quality or ability

 • "Nothing can rival cotton for durability"
 • "Your performance doesn't even touch that of your colleagues"
 • "Her persistence and ambition only matches that of her parents"
  synonym:
 • equal
 • ,
 • touch
 • ,
 • rival
 • ,
 • match

10. Да бъде равен на качество или способност

 • "„нищо не може да съперничи на памука за издръжливост“"
 • "„вашето представяне дори не докосва това на вашите колеги“"
 • "„нейната постоянство и амбиция съответства само на тази на нейните родители“"
синоним:
 • равен,
 • докосване,
 • съперничащ,
 • мач

11. Tamper with

 • "Don't touch my cds!"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • disturb

11. Тампер с

 • "Не пипайте моите компактдискове!"
синоним:
 • докосване,
 • смущение

12. Make a more or less disguised reference to

 • "He alluded to the problem but did not mention it"
  synonym:
 • allude
 • ,
 • touch
 • ,
 • advert

12. Направете повече или по-малко прикрито позоваване на

 • "„той намекна за проблема, но не го спомена“"
синоним:
 • allude,
 • докосване,
 • реклама

13. Comprehend

 • "He could not touch the meaning of the poem"
  synonym:
 • touch

13. Разбира

 • "„той не можеше да докосне значението на стихотворението“"
синоним:
 • докосване

14. Consume

 • "She didn't touch her food all night"
  synonym:
 • partake
 • ,
 • touch

14. Консумират

 • "Тя не пипаше храната си цяла нощ"
синоним:
 • partake,
 • докосване

15. Color lightly

 • "Her greying hair was tinged blond"
 • "The leaves were tinged red in november"
  synonym:
 • tint
 • ,
 • tinct
 • ,
 • tinge
 • ,
 • touch

15. Цвят леко

 • "Сивата й коса беше оцветена руса"
 • "Листата бяха оцветени в червено през ноември"
синоним:
 • нюанс,
 • тинкт,
 • оттенък,
 • докосване

Examples of using

I have to get in touch with Tom.
Трябва да вляза във връзка с Том.
I have to get in touch with Tom.
Трябва да се свържа с Том.
Don't touch my stuff.
Не ми пипай нещата.