Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tongue" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "език" на български език

EnglishBulgarian

Tongue

[Език]
/təŋ/

noun

1. A mobile mass of muscular tissue covered with mucous membrane and located in the oral cavity

  synonym:
 • tongue
 • ,
 • lingua
 • ,
 • glossa
 • ,
 • clapper

1. Подвижна маса от мускулна тъкан, покрита с лигавица и разположена в устната кухина

  синоним:
 • език
 • ,
 • lingua
 • ,
 • гланц
 • ,
 • клапър

2. A human written or spoken language used by a community

 • Opposed to e.g. a computer language
  synonym:
 • natural language
 • ,
 • tongue

2. Човешки писмен или говорим език, използван от общност

 • Противоположно на напр. компютърен език
  синоним:
 • естествен език
 • ,
 • език

3. Any long thin projection that is transient

 • "Tongues of flame licked at the walls"
 • "Rifles exploded quick knives of fire into the dark"
  synonym:
 • tongue
 • ,
 • knife

3. Всяка дълга тънка проекция, която е преходна

 • "Езици на пламък, облизани по стените"
 • "Пушките избухнаха бързи ножове на огъня в тъмнината"
  синоним:
 • език
 • ,
 • нож

4. A manner of speaking

 • "He spoke with a thick tongue"
 • "She has a glib tongue"
  synonym:
 • tongue

4. Начин на говорене

 • "Той говори с дебел език"
 • "Тя има език на глиб"
  синоним:
 • език

5. A narrow strip of land that juts out into the sea

  synonym:
 • spit
 • ,
 • tongue

5. Тясна ивица земя, която изтича в морето

  синоним:
 • плюя
 • ,
 • език

6. The tongue of certain animals used as meat

  synonym:
 • tongue

6. Езикът на някои животни, използвани като месо

  синоним:
 • език

7. The flap of material under the laces of a shoe or boot

  synonym:
 • tongue

7. Клапата материал под връзките на обувка или обувка

  синоним:
 • език

8. Metal striker that hangs inside a bell and makes a sound by hitting the side

  synonym:
 • clapper
 • ,
 • tongue

8. Метален нападател, който виси вътре в звънец и издава звук, като удря отстрани

  синоним:
 • клапър
 • ,
 • език

verb

1. Articulate by tonguing, as when playing wind instruments

  synonym:
 • tongue

1. Артикулирайте чрез езика, както при свирене на духови инструменти

  синоним:
 • език

2. Lick or explore with the tongue

  synonym:
 • tongue

2. Оближете или проучете с езика

  синоним:
 • език