Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tip" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "връх" на български език

EnglishBulgarian

Tip

[Съвет]
/tɪp/

noun

1. The extreme end of something

 • Especially something pointed
  synonym:
 • tip

1. Крайният край на нещо

 • Особено нещо насочено
  синоним:
 • връх

2. A relatively small amount of money given for services rendered (as by a waiter)

  synonym:
 • gratuity
 • ,
 • tip
 • ,
 • pourboire
 • ,
 • baksheesh
 • ,
 • bakshish
 • ,
 • bakshis
 • ,
 • backsheesh

2. Сравнително малка сума пари, предоставена за предоставени услуги ( като от сервитьор )

  синоним:
 • безвъзмездно
 • ,
 • връх
 • ,
 • pourboire
 • ,
 • baksheesh
 • ,
 • Bakshish
 • ,
 • Bakshis
 • ,
 • backsheesh

3. An indication of potential opportunity

 • "He got a tip on the stock market"
 • "A good lead for a job"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • lead
 • ,
 • steer
 • ,
 • confidential information
 • ,
 • wind
 • ,
 • hint

3. Индикация за потенциална възможност

 • "Той получи бакшиш на фондовия пазар"
 • "Добра преднина за работа"
  синоним:
 • връх
 • ,
 • олово
 • ,
 • волан
 • ,
 • поверителна информация
 • ,
 • вятър
 • ,
 • намек

4. A v shape

 • "The cannibal's teeth were filed to sharp points"
  synonym:
 • point
 • ,
 • tip
 • ,
 • peak

4. V форма

 • "Зъбите на канибала бяха подадени до остри точки"
  синоним:
 • точка
 • ,
 • връх

5. The top or extreme point of something (usually a mountain or hill)

 • "The view from the peak was magnificent"
 • "They clambered to the tip of monadnock"
 • "The region is a few molecules wide at the summit"
  synonym:
 • peak
 • ,
 • crown
 • ,
 • crest
 • ,
 • top
 • ,
 • tip
 • ,
 • summit

5. Горната или крайната точка на нещо ( обикновено планина или хълм )

 • "Гледката от върха беше великолепна"
 • "Те се придържаха към върха на monadnock"
 • "Регионът е широк няколко молекули на върха"
  синоним:
 • връх
 • ,
 • корона
 • ,
 • гребен
 • ,
 • среща на върха

verb

1. Cause to tilt

 • "Tip the screen upward"
  synonym:
 • tip

1. Причинява наклон

 • "Вържете екрана нагоре"
  синоним:
 • връх

2. Mark with a tip

 • "Tip the arrow with the small stone"
  synonym:
 • tip

2. Маркирайте с връх

 • "Вържете стрелката с малкия камък"
  синоним:
 • връх

3. Give a tip or gratuity to in return for a service, beyond the compensation agreed on

 • "Remember to tip the waiter"
 • "Fee the steward"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • fee
 • ,
 • bung

3. Дайте съвет или безвъзмездна помощ в замяна на услуга, извън договореното обезщетение

 • "„не забравяйте да съветвате сервитьора“"
 • "Таксайте стюарда"
  синоним:
 • връх
 • ,
 • такса
 • ,
 • Bung

4. Cause to topple or tumble by pushing

  synonym:
 • topple
 • ,
 • tumble
 • ,
 • tip

4. Причинява сваляне или разрушаване чрез натискане

  синоним:
 • сваляне
 • ,
 • спънка
 • ,
 • връх

5. To incline or bend from a vertical position

 • "She leaned over the banister"
  synonym:
 • lean
 • ,
 • tilt
 • ,
 • tip
 • ,
 • slant
 • ,
 • angle

5. Да наклони или да се огъне от вертикално положение

 • "„тя се наведе над баницата“"
  синоним:
 • постно
 • ,
 • наклона
 • ,
 • връх
 • ,
 • наклонен
 • ,
 • ъгъл

6. Walk on one's toes

  synonym:
 • tiptoe
 • ,
 • tip
 • ,
 • tippytoe

6. Ходете по пръстите на краката

  синоним:
 • tiptoe
 • ,
 • връх
 • ,
 • tippytoe

7. Strike lightly

 • "He tapped me on the shoulder"
  synonym:
 • tap
 • ,
 • tip

7. Удари леко

 • "Той ме потупа по рамото"
  синоним:
 • кран
 • ,
 • връх

8. Give insider information or advise to

 • "He tipped off the police about the terrorist plot"
  synonym:
 • tip off
 • ,
 • tip

8. Дайте вътрешна информация или съвет за

 • "Той съобщи на полицията за терористичния заговор"
  синоним:
 • връх

9. Remove the tip from

 • "Tip artichokes"
  synonym:
 • tip

9. Премахнете върха от

 • "Върхови артишоци"
  синоним:
 • връх

Examples of using

If you don't like the service, don't leave a tip.
Ако не ти харесва обслужването, не оставяй бакшиш.
Did you leave a tip?
Оставихте ли бакшиш?
Did you leave a tip?
Остави ли бакшиш?