Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tile" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "плочка" на български език

EnglishBulgarian

Tile

[Плочка]
/taɪl/

noun

1. A flat thin rectangular slab (as of fired clay or rubber or linoleum) used to cover surfaces

  synonym:
 • tile

1. Плоска тънка правоъгълна плоча (като от изпечена глина или гума или линолеум), използвана за покриване на повърхности

  синоним:
 • плочка

2. A thin flat slab of fired clay used for roofing

  synonym:
 • tile
 • ,
 • roofing tile

2. Тънка плоска плоча от изпечена глина, използвана за покриви

  синоним:
 • плочка
 • ,
 • покривни керемида

3. Game equipment consisting of a flat thin piece marked with characters and used in board games like mah-jong, scrabble, etc.

  synonym:
 • tile

3. Оборудване за игри, състоящо се от плоско тънко парче, маркирано с герои и използвано в настолни игри като mah-jong, scrabble и др.

  синоним:
 • плочка

verb

1. Cover with tiles

 • "Tile the wall and the floor of the bathroom"
  synonym:
 • tile

1. Покрийте с плочки

 • "Плочка стената и пода на банята"
  синоним:
 • плочка