Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "throwaway" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "хвърляне" на български език

EnglishBulgarian

Throwaway

[Хвърляне]
/θroʊəwe/

noun

1. (sometimes offensive) a homeless boy who has been abandoned and roams the streets

  synonym:
 • street arab
 • ,
 • gamin
 • ,
 • throwaway

1. (понякога обидно) бездомно момче, което е изоставено и обикаля улиците

  синоним:
 • улица арабски
 • ,
 • гамин
 • ,
 • изхвърляне

2. An advertisement (usually printed on a page or in a leaflet) intended for wide distribution

 • "He mailed the circular to all subscribers"
  synonym:
 • circular
 • ,
 • handbill
 • ,
 • bill
 • ,
 • broadside
 • ,
 • broadsheet
 • ,
 • flier
 • ,
 • flyer
 • ,
 • throwaway

2. Реклама (обикновено отпечатана на страница или в листовка), предназначена за широко разпространение

 • "Той изпрати циркуляра по пощата до всички абонати"
  синоним:
 • кръгова
 • ,
 • ръчна сметка
 • ,
 • бил
 • ,
 • широк борд
 • ,
 • широк лист
 • ,
 • летец
 • ,
 • флаер
 • ,
 • изхвърляне

3. Words spoken in a casual way with conscious under-emphasis

  synonym:
 • throwaway

3. Думи, изречени по непринуден начин със съзнателно недостатъчно подчертаване

  синоним:
 • изхвърляне

adjective

1. Thrown away

 • "Wearing someone's cast-off clothes"
 • "Throwaway children living on the streets"
 • "Salvaged some thrown-away furniture"
  synonym:
 • cast-off(a)
 • ,
 • discarded
 • ,
 • throwaway(a)
 • ,
 • thrown-away(a)

1. Изхвърлен

 • "„носене на нечии изхвърлени дрехи“"
 • "„изхвърлени деца, живеещи на улицата“"
 • "„спаси някои изхвърлени мебели“"
  синоним:
 • отхвърлен(а)
 • ,
 • изхвърлен
 • ,
 • изхвърляне(а)
 • ,
 • изхвърлен(а)

2. Intended to be thrown away after use

 • "Throwaway diapers"
  synonym:
 • throwaway(p)

2. Предназначени за изхвърляне след употреба

 • "Хвърлящи пелени"
  синоним:
 • изхвърляне (p)