Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "threefold" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "трикратно" на български език

EnglishBulgarian

Threefold

[Троен]
/θrifoʊld/

adjective

1. Three times as great or many

 • "A claim for treble (or triple) damages"
 • "A threefold increase"
  synonym:
 • treble
 • ,
 • threefold
 • ,
 • three-fold
 • ,
 • triple

1. Три пъти по-голям или много

 • "Искане за високи ( или тройни ) щети"
 • "Трикратно увеличение"
синоним:
 • требъл,
 • три пъти,
 • три пъти,
 • троен

2. Having more than one decidedly dissimilar aspects or qualities

 • "A double (or dual) role for an actor"
 • "The office of a clergyman is twofold
 • Public preaching and private influence"- r.w.emerson
 • "Every episode has its double and treble meaning"-frederick harrison
  synonym:
 • double
 • ,
 • dual
 • ,
 • twofold
 • ,
 • two-fold
 • ,
 • treble
 • ,
 • threefold
 • ,
 • three-fold

2. С повече от един категорично различни аспекти или качества

 • "Двойна ( или двойна ) роля за актьор"
 • "Офисът на духовник е двоен
 • Публично проповядване и частно влияние "- r.w.emerson
 • "Всеки епизод има своето двойно и високо значение" -фредерик харисън
синоним:
 • двоен,
 • двоен,
 • два пъти,
 • двукратно,
 • требъл,
 • три пъти,
 • три пъти

adverb

1. By a factor of three

 • "Our rent increased threefold in the past five years"
  synonym:
 • threefold
 • ,
 • three times

1. С коефициент три

 • "„нашият наем се увеличи три пъти през последните пет години“"
синоним:
 • три пъти,
 • три пъти