Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "threat" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "заплаха" на български език

EnglishBulgarian

Threat

[Заплаха]
/θrɛt/

noun

1. Something that is a source of danger

 • "Earthquakes are a constant threat in japan"
  synonym:
 • menace
 • ,
 • threat

1. Нещо, което е източник на опасност

 • "Земетресенията са постоянна заплаха в япония"
  синоним:
 • заплаха

2. A warning that something unpleasant is imminent

 • "They were under threat of arrest"
  synonym:
 • threat

2. Предупреждение, че нещо неприятно е предстоящо

 • "Те бяха под заплаха от арест"
  синоним:
 • заплаха

3. Declaration of an intention or a determination to inflict harm on another

 • "His threat to kill me was quite explicit"
  synonym:
 • threat

3. Декларация за намерение или решение за причиняване на вреда на друг

 • "Заплахата му да ме убие беше съвсем изрична"
  синоним:
 • заплаха

4. A person who inspires fear or dread

 • "He was the terror of the neighborhood"
  synonym:
 • terror
 • ,
 • scourge
 • ,
 • threat

4. Човек, който вдъхва страх или страх

 • "Той беше терорът на квартала"
  синоним:
 • терор
 • ,
 • бич
 • ,
 • заплаха

Examples of using

Christopher Columbus's infinite accomplishments are a threat to Google, who do not know how to index infinity when someone searches for "Christopher Columbus".
Безкрайните постижения на Христофор Колум са заплаха за Гугъл, който не знае как да индексира безкрайността когато някой търси "Христофор Колумб".