Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thread" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "нишка" на български език

EnglishBulgarian

Thread

[Нишка]
/θrɛd/

noun

1. A fine cord of twisted fibers (of cotton or silk or wool or nylon etc.) used in sewing and weaving

  synonym:
 • thread
 • ,
 • yarn

1. Фин шнур от усукани влакна (от памук или коприна, или вълна, или найлон и др), използван при шиене и тъкане

  синоним:
 • нишка
 • ,
 • прежда

2. Any long object resembling a thin line

 • "A mere ribbon of land"
 • "The lighted ribbon of traffic"
 • "From the air the road was a grey thread"
 • "A thread of smoke climbed upward"
  synonym:
 • ribbon
 • ,
 • thread

2. Всеки дълъг предмет, наподобяващ тънка линия

 • "Обикновена лента от земя"
 • "Осветената лента на движението"
 • "От въздуха пътят беше сива нишка"
 • "Нишка дим се изкачи нагоре"
  синоним:
 • панделка
 • ,
 • нишка

3. The connections that link the various parts of an event or argument together

 • "I couldn't follow his train of thought"
 • "He lost the thread of his argument"
  synonym:
 • train of thought
 • ,
 • thread

3. Връзките, които свързват различните части на събитие или аргумент заедно

 • "Не можех да следвам мисълта му"
 • "Той загуби нишката на аргумента си"
  синоним:
 • влак на мисълта
 • ,
 • нишка

4. The raised helical rib going around a screw

  synonym:
 • screw thread
 • ,
 • thread

4. Повдигнатото спирално ребро, обикалящо около винт

  синоним:
 • винтова резба
 • ,
 • нишка

verb

1. To move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course

 • "The river winds through the hills"
 • "The path meanders through the vineyards"
 • "Sometimes, the gout wanders through the entire body"
  synonym:
 • weave
 • ,
 • wind
 • ,
 • thread
 • ,
 • meander
 • ,
 • wander

1. Да се движи или да кара да се движи в криволичещ, спирален или кръгъл курс

 • "Реката се вие през хълмовете"
 • "Пътеката лъкатуши през лозята"
 • "Понякога подаграта броди из цялото тяло"
  синоним:
 • тъкат
 • ,
 • вятър
 • ,
 • нишка
 • ,
 • меандър
 • ,
 • скитайте се

2. Pass a thread through

 • "Thread a needle"
  synonym:
 • thread

2. Прекарайте нишка

 • "Нишка игла"
  синоним:
 • нишка

3. Remove facial hair by tying a fine string around it and pulling at the string

 • "She had her eyebrows threaded"
  synonym:
 • thread

3. Отстранете окосмяването по лицето, като завържете фина връв около него и издърпате връвта

 • "Тя беше с резба на веждите"
  синоним:
 • нишка

4. Pass through or into

 • "Thread tape"
 • "Thread film"
  synonym:
 • thread

4. Преминете през или в

 • "Лента за конци"
 • "Нишков филм"
  синоним:
 • нишка

5. Thread on or as if on a string

 • "String pearls on a string"
 • "The child drew glass beads on a string"
 • "Thread dried cranberries"
  synonym:
 • string
 • ,
 • thread
 • ,
 • draw

5. Нишка на или като на низ

 • "Струнни перли на връв"
 • "Детето нарисува стъклени мъниста на връв"
 • "„сушени червени боровинки с конци“"
  синоним:
 • низ
 • ,
 • нишка
 • ,
 • рисувай