Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thoughtful" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "замислен" на български език

EnglishBulgarian

Thoughtful

[Замислен]
/θɔtfəl/

adjective

1. Having intellectual depth

 • "A deeply thoughtful essay"
  synonym:
 • thoughtful

1. Притежаваща интелектуална дълбочина

 • "Дълбоко обмислено есе"
  синоним:
 • замислен

2. Exhibiting or characterized by careful thought

 • "A thoughtful paper"
  synonym:
 • thoughtful

2. Проявяващи или характеризиращи се с внимателно обмисляне

 • "Внимателен документ"
  синоним:
 • замислен

3. Acting with or showing thought and good sense

 • "A sensible young man"
  synonym:
 • thoughtful
 • ,
 • serious-minded

3. Да действаш с или да показваш мисъл и здрав разум

 • "Разумен млад мъж"
  синоним:
 • замислен
 • ,
 • сериозно мислещ

4. Taking heed

 • Giving close and thoughtful attention
 • "Heedful of the warnings"
 • "So heedful a writer"
 • "Heedful of what they were doing"
  synonym:
 • heedful
 • ,
 • attentive
 • ,
 • thoughtful
 • ,
 • paying attention

4. Внимавам

 • Обръщане на внимателно и внимателно внимание
 • "Внимателен към предупрежденията"
 • "Толкова внимателен писател"
 • "Внимателни към това, което правеха"
  синоним:
 • внимателен
 • ,
 • замислен
 • ,
 • обръща внимание

5. Considerate of the feelings or well-being of others

  synonym:
 • thoughtful

5. Съобразявайки се с чувствата или благополучието на другите

  синоним:
 • замислен