Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Think на български език

EnglishBulgarian

Think

/θɪŋk/

noun

1. An instance of deliberate thinking

 • "I need to give it a good think"
  synonym:
 • think

1. Случай на умишлено мислене

 • "„трябва да го помисля добре“"
синоним:
 • мисля

verb

1. Judge or regard

 • Look upon
 • Judge
 • "I think he is very smart"
 • "I believe her to be very smart"
 • "I think that he is her boyfriend"
 • "The racist conceives such people to be inferior"
  synonym:
 • think
 • ,
 • believe
 • ,
 • consider
 • ,
 • conceive

1. Съдия или отношение

 • Поглед
 • Съдия
 • "Мисля, че е много умен"
 • "Вярвам, че е много умна"
 • "Мисля, че той е нейно гадже"
 • "„расистът смята, че такива хора са по-ниски“"
синоним:
 • мисля,
 • вярвам,
 • разгледам,
 • зачеркнете

2. Expect, believe, or suppose

 • "I imagine she earned a lot of money with her new novel"
 • "I thought to find her in a bad state"
 • "He didn't think to find her in the kitchen"
 • "I guess she is angry at me for standing her up"
  synonym:
 • think
 • ,
 • opine
 • ,
 • suppose
 • ,
 • imagine
 • ,
 • reckon
 • ,
 • guess

2. Очаквайте, вярвайте или предполагайте

 • "„представям си, че тя спечели много пари с новия си роман“"
 • "„мислех да я намеря в лошо състояние“"
 • "Той не мислеше да я намери в кухнята"
 • "Предполагам, че се ядосва на мен, че я изправя"
синоним:
 • мисля,
 • opine,
 • Предполагам,
 • представям си,
 • смятам,
 • Предполагам

3. Use or exercise the mind or one's power of reason in order to make inferences, decisions, or arrive at a solution or judgments

 • "I've been thinking all day and getting nowhere"
  synonym:
 • think
 • ,
 • cogitate
 • ,
 • cerebrate

3. Използвайте или упражнявайте ума или силата на разума, за да правите изводи, решения или да стигнете до решение или решения

 • "„мисля цял ден и не стигам до никъде“"
синоним:
 • мисля,
 • cogitate,
 • церебра

4. Recall knowledge from memory

 • Have a recollection
 • "I can't remember saying any such thing"
 • "I can't think what her last name was"
 • "Can you remember her phone number?"
 • "Do you remember that he once loved you?"
 • "Call up memories"
  synonym:
 • remember
 • ,
 • retrieve
 • ,
 • recall
 • ,
 • call back
 • ,
 • call up
 • ,
 • recollect
 • ,
 • think

4. Припомнете знания от паметта

 • Имайте спомен
 • "„не мога да си спомня да кажа такова нещо“"
 • "Не мога да си помисля какво беше фамилното й име"
 • "Можете ли да си спомните нейния телефонен номер?"
 • "- спомняте ли си, че някога ви е обичал?"
 • "Извикайте спомени"
синоним:
 • помня,
 • извличане,
 • припомняне,
 • обратно повикване,
 • обади се,
 • припомням,
 • мисля

5. Imagine or visualize

 • "Just think--you could be rich one day!"
 • "Think what a scene it must have been!"
  synonym:
 • think

5. Представете или визуализирайте

 • "Само помислете - един ден може да сте богат!"
 • "Помислете каква сцена трябва да е била!"
синоним:
 • мисля

6. Focus one's attention on a certain state

 • "Think big"
 • "Think thin"
  synonym:
 • think

6. Фокусира вниманието си върху определена държава

 • "Мисли голямо"
 • "Мисли тънък"
синоним:
 • мисля

7. Have in mind as a purpose

 • "I mean no harm"
 • "I only meant to help you"
 • "She didn't think to harm me"
 • "We thought to return early that night"
  synonym:
 • intend
 • ,
 • mean
 • ,
 • think

7. Имат предвид като цел

 • "Искам да кажа, че няма вреда"
 • "„исках само да ти помогна“"
 • "Тя не мислеше да ми навреди"
 • "„мислехме да се върнем рано тази нощ“"
синоним:
 • намерение,
 • средно,
 • мисля

8. Decide by pondering, reasoning, or reflecting

 • "Can you think what to do next?"
  synonym:
 • think

8. Решават чрез размишление, разсъждения или размисъл

 • "Можете ли да помислите какво да правите по-нататък?"
синоним:
 • мисля

9. Ponder

 • Reflect on, or reason about
 • "Think the matter through"
 • "Think how hard life in russia must be these days"
  synonym:
 • think

9. Размишлявам

 • Разсъждавайте върху или причина за
 • "„помислете за въпроса“"
 • "„помислете колко тежък трябва да бъде животът в русия в наши дни“"
синоним:
 • мисля

10. Dispose the mind in a certain way

 • "Do you really think so?"
  synonym:
 • think

10. Изхвърлете ума по определен начин

 • "Наистина ли мислиш така?"
синоним:
 • мисля

11. Have or formulate in the mind

 • "Think good thoughts"
  synonym:
 • think

11. Имат или формулират в ума

 • "Мисли добри мисли"
синоним:
 • мисля

12. Be capable of conscious thought

 • "Man is the only creature that thinks"
  synonym:
 • think

12. Да бъде способен на съзнателна мисъл

 • "„човекът е единственото създание, което мисли“"
синоним:
 • мисля

13. Bring into a given condition by mental preoccupation

 • "She thought herself into a state of panic over the final exam"
  synonym:
 • think

13. Приведете в дадено състояние чрез умствена загриженост

 • "„тя се смяташе за състояние на паника заради финалния изпит“"
синоним:
 • мисля

Examples of using

I think Tom wants something to write with.
Мисля, че Том иска нещо за писане.
I think Tom wants something to write with.
Мисля, че Том иска нещо, с което да пише.
I think Tom wants our help.
Мисля, че Том иска да му помогнем.