Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Terminus на български език

EnglishBulgarian

Terminus

/tərmɪnəs/

noun

1. A place where something ends or is complete

  synonym:
 • end point
 • ,
 • endpoint
 • ,
 • termination
 • ,
 • terminus

1. Място, където нещо свършва или е пълно

  синоним:
 • крайна точка
 • ,
 • крайна точка
 • ,
 • прекратяване
 • ,
 • край

2. The ultimate goal for which something is done

  synonym:
 • destination
 • ,
 • terminus

2. Крайната цел, за която се прави нещо

  синоним:
 • дестинация
 • ,
 • край

3. (architecture) a statue or a human bust or an animal carved out of the top of a square pillar

 • Originally used as a boundary marker in ancient rome
  synonym:
 • terminus
 • ,
 • terminal figure
 • ,
 • term

3. ( архитектура ) статуя или човешки бюст или животно, издълбано от върха на квадратен стълб

 • Първоначално използван като граничен маркер в древен рим
  синоним:
 • край
 • ,
 • терминална фигура
 • ,
 • термин

4. Either end of a railroad or bus route

  synonym:
 • terminus

4. Или край на железопътен или автобусен маршрут

  синоним:
 • край

5. Station where transport vehicles load or unload passengers or goods

  synonym:
 • terminal
 • ,
 • terminus
 • ,
 • depot

5. Гара, където транспортните превозни средства товарят или разтоварват пътници или стоки

  синоним:
 • терминал
 • ,
 • край
 • ,
 • депо