Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Term на български език

EnglishBulgarian

Term

/tərm/

noun

1. A word or expression used for some particular thing

 • "He learned many medical terms"
  synonym:
 • term

1. Дума или израз, използвани за някакво конкретно нещо

 • "Той научи много медицински термини"
синоним:
 • термин

2. A limited period of time

 • "A prison term"
 • "He left school before the end of term"
  synonym:
 • term

2. Ограничен период от време

 • "Затворен срок"
 • "Той напусна училище преди края на мандата"
синоним:
 • термин

3. (usually plural) a statement of what is required as part of an agreement

 • "The contract set out the conditions of the lease"
 • "The terms of the treaty were generous"
  synonym:
 • condition
 • ,
 • term

3. ( обикновено множествено число ) изявление за това, което се изисква като част от споразумението

 • "Договорът определя условията на лизинга"
 • "Условията на договора бяха щедри"
синоним:
 • състояние,
 • термин

4. Any distinct quantity contained in a polynomial

 • "The general term of an algebraic equation of the n-th degree"
  synonym:
 • term

4. Всяко отделно количество, съдържащо се в полином

 • "Общият термин на алгебраично уравнение на n-та степен"
синоним:
 • термин

5. One of the substantive phrases in a logical proposition

 • "The major term of a syllogism must occur twice"
  synonym:
 • term

5. Една от съществените фрази в логическо предложение

 • "Основният термин на силогизма трябва да се появи два пъти"
синоним:
 • термин

6. The end of gestation or point at which birth is imminent

 • "A healthy baby born at full term"
  synonym:
 • term
 • ,
 • full term

6. Края на гестацията или точката, в която предстои раждането

 • "Здраво бебе, родено в пълен срок"
синоним:
 • термин,
 • пълен срок

7. (architecture) a statue or a human bust or an animal carved out of the top of a square pillar

 • Originally used as a boundary marker in ancient rome
  synonym:
 • terminus
 • ,
 • terminal figure
 • ,
 • term

7. ( архитектура ) статуя или човешки бюст или животно, издълбано от върха на квадратен стълб

 • Първоначално използван като граничен маркер в древен рим
синоним:
 • край,
 • терминална фигура,
 • термин

verb

1. Name formally or designate with a term

  synonym:
 • term

1. Име официално или обозначено с термин

синоним:
 • термин