Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ten" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "десет" на български език

EnglishBulgarian

Ten

[Десет]
/tɛn/

noun

1. The cardinal number that is the sum of nine and one

 • The base of the decimal system
  synonym:
 • ten
 • ,
 • 10
 • ,
 • X
 • ,
 • tenner
 • ,
 • decade

1. Кардиналното число, което е сбор от девет и едно

 • Основата на десетичната система
  синоним:
 • десет
 • ,
 • 10
 • ,
 • X
 • ,
 • тенер
 • ,
 • десетилетие

2. One of four playing cards in a deck with ten pips on the face

  synonym:
 • ten-spot
 • ,
 • ten

2. Една от четирите карти за игра в тесте с десет пипса на лицето

  синоним:
 • десет точки
 • ,
 • десет

adjective

1. Being one more than nine

  synonym:
 • ten
 • ,
 • 10
 • ,
 • x

1. Да бъдеш един повече от девет

  синоним:
 • десет
 • ,
 • 10
 • ,
 • x

Examples of using

This T-shirt costs ten dollars.
Тази тениска струва десет долара.
He returned home after being away for ten months.
Той се върна вкъщи след като беше отсъствал десет месеца.
For the ten years since the last census the population has shrunk by 7.15%.
За десетте години от последното преброяване, населението е намаляло със 7.15%