Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "temperament" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "темперамент" на български език

EnglishBulgarian

Temperament

[Темперамент]
/tɛmprəmənt/

noun

1. Your usual mood

 • "He has a happy disposition"
  synonym:
 • disposition
 • ,
 • temperament

1. Обичайното ти настроение

 • "Той има щастливо разположение"
  синоним:
 • разпореждане
 • ,
 • темперамент

2. Excessive emotionalism or irritability and excitability (especially when displayed openly)

  synonym:
 • temperament

2. Прекомерен емоционализъм или раздразнителност и възбудимост ( особено когато се показва открито )

  синоним:
 • темперамент

3. An adjustment of the intervals (as in tuning a keyboard instrument) so that the scale can be used to play in different keys

  synonym:
 • temperament

3. Настройка на интервалите ( като при настройка на клавиатурен инструмент ), така че скалата да може да се използва за възпроизвеждане на различни клавиши

  синоним:
 • темперамент