Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Tell на български език

EnglishBulgarian

Tell

/tɛl/

noun

1. A swiss patriot who lived in the early 14th century and who was renowned for his skill as an archer

 • According to legend an austrian governor compelled him to shoot an apple from his son's head with his crossbow (which he did successfully without mishap)
  synonym:
 • Tell
 • ,
 • William Tell

1. Швейцарски патриот, живял в началото на xiv век и известен с уменията си на стрелец

 • Според легендата австрийски губернатор го принудил да застреля ябълка от главата на сина си с арбалета си (, което той направил успешно без злополука )
синоним:
 • Tell,
 • Уилям Тел

verb

1. Express in words

 • "He said that he wanted to marry her"
 • "Tell me what is bothering you"
 • "State your opinion"
 • "State your name"
  synonym:
 • state
 • ,
 • say
 • ,
 • tell

1. Изразявайте с думи

 • "Той каза, че иска да се ожени за нея"
 • "Кажи ми какво те притеснява"
 • "Посочете своето мнение"
 • "Посочете името си"
синоним:
 • държава,
 • кажи,
 • кажи

2. Let something be known

 • "Tell them that you will be late"
  synonym:
 • tell

2. Нека се знае нещо

 • "„кажете им, че ще закъснеете“"
синоним:
 • кажи

3. Narrate or give a detailed account of

 • "Tell what happened"
 • "The father told a story to his child"
  synonym:
 • tell
 • ,
 • narrate
 • ,
 • recount
 • ,
 • recite

3. Разкажете или дайте подробен отчет за

 • "„кажи какво се случи“"
 • "Бащата разказа история на детето си"
синоним:
 • кажи,
 • нар,
 • преизчисляване,
 • рецитирам

4. Give instructions to or direct somebody to do something with authority

 • "I said to him to go home"
 • "She ordered him to do the shopping"
 • "The mother told the child to get dressed"
  synonym:
 • order
 • ,
 • tell
 • ,
 • enjoin
 • ,
 • say

4. Дайте инструкции или насочете някого да направи нещо с власт

 • "Казах му да се прибере"
 • "„тя му нареди да пазарува“"
 • "Майката каза на детето да се облече"
синоним:
 • поръчка,
 • кажи,
 • наслаждавам се,
 • кажи

5. Discern or comprehend

 • "He could tell that she was unhappy"
  synonym:
 • tell

5. Различаване или разбиране

 • "Той можеше да каже, че тя е нещастна"
синоним:
 • кажи

6. Inform positively and with certainty and confidence

 • "I tell you that man is a crook!"
  synonym:
 • assure
 • ,
 • tell

6. Информирайте положително и със сигурност и увереност

 • "Казвам ви, че човекът е мошеник!"
синоним:
 • уверявайте,
 • кажи

7. Give evidence

 • "He was telling on all his former colleague"
  synonym:
 • tell
 • ,
 • evidence

7. Дават доказателства

 • "Той разказваше на целия си бивш колега"
синоним:
 • кажи,
 • доказателства

8. Mark as different

 • "We distinguish several kinds of maple"
  synonym:
 • distinguish
 • ,
 • separate
 • ,
 • differentiate
 • ,
 • secern
 • ,
 • secernate
 • ,
 • severalize
 • ,
 • severalise
 • ,
 • tell
 • ,
 • tell apart

8. Маркирайте като различни

 • "„разграничаваме няколко вида клен“"
синоним:
 • разграничаване,
 • отделен,
 • диференцират,
 • secern,
 • secernate,
 • няколко пъти,
 • halifise,
 • кажи,
 • разкажете отделно

Examples of using

Come here. I need to tell you something.
Ела тук. Трябва да ти кажа нещо.
Can you tell me why Tom is doing that?
Можеш ли да ми кажеш защо Том прави това?
It's hard to tell whether Tom dyes his hair or not.
Трудно е да се разбере дали Том си боядисва косата.