Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tear" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "сълза" на български език

EnglishBulgarian

Tear

[Скъсвам]
/tɛr/

noun

1. A drop of the clear salty saline solution secreted by the lacrimal glands

 • "His story brought tears to her eyes"
  synonym:
 • tear
 • ,
 • teardrop

1. Капка бистър солен разтвор, секретиран от слъзните жлези

 • "Неговата история донесе сълзи на очите й"
  синоним:
 • сълза

2. An opening made forcibly as by pulling apart

 • "There was a rip in his pants"
 • "She had snags in her stockings"
  synonym:
 • rip
 • ,
 • rent
 • ,
 • snag
 • ,
 • split
 • ,
 • tear

2. Отвор, направен насила, като се дърпа отделно

 • "В гащите му имаше разкъсване"
 • "Тя имаше снопове в чорапите си"
  синоним:
 • откъсване
 • ,
 • под наем
 • ,
 • snag
 • ,
 • разцепление
 • ,
 • сълза

3. An occasion for excessive eating or drinking

 • "They went on a bust that lasted three days"
  synonym:
 • bust
 • ,
 • tear
 • ,
 • binge
 • ,
 • bout

3. Повод за прекомерно хранене или пиене

 • "Те отидоха на бюст, който продължи три дни"
  синоним:
 • бюст
 • ,
 • сълза
 • ,
 • Binge
 • ,
 • бой

4. The act of tearing

 • "He took the manuscript in both hands and gave it a mighty tear"
  synonym:
 • tear

4. Актът на разкъсване

 • "Той взе ръкописа в двете си ръце и му даде мощна сълза"
  синоним:
 • сълза

verb

1. Separate or cause to separate abruptly

 • "The rope snapped"
 • "Tear the paper"
  synonym:
 • tear
 • ,
 • rupture
 • ,
 • snap
 • ,
 • bust

1. Отделете или причините да се разделят рязко

 • "„въжето щракна“"
 • "Разкъсайте хартията"
  синоним:
 • сълза
 • ,
 • разкъсване
 • ,
 • щракване
 • ,
 • бюст

2. To separate or be separated by force

 • "Planks were in danger of being torn from the crossbars"
  synonym:
 • tear

2. Да се разделят или да бъдат разделени със сила

 • "Планките бяха в опасност да бъдат откъснати от напречните щанги"
  синоним:
 • сълза

3. Move quickly and violently

 • "The car tore down the street"
 • "He came charging into my office"
  synonym:
 • tear
 • ,
 • shoot
 • ,
 • shoot down
 • ,
 • charge
 • ,
 • buck

3. Движете се бързо и насилствено

 • "„колата се разкъса по улицата“"
 • "„той влезе в офиса ми“"
  синоним:
 • сълза
 • ,
 • стреля
 • ,
 • сваляй
 • ,
 • такса
 • ,
 • долар

4. Strip of feathers

 • "Pull a chicken"
 • "Pluck the capon"
  synonym:
 • pluck
 • ,
 • pull
 • ,
 • tear
 • ,
 • deplume
 • ,
 • deplumate
 • ,
 • displume

4. Лента от пера

 • "Дръпнете пиле"
 • "Скубете капона"
  синоним:
 • скуба
 • ,
 • дръпвам
 • ,
 • сълза
 • ,
 • депулирам
 • ,
 • депумат
 • ,
 • изместване

5. Fill with tears or shed tears

 • "Her eyes were tearing"
  synonym:
 • tear

5. Изпълнете със сълзи или пролейте сълзи

 • "Очите й се разкъсаха"
  синоним:
 • сълза