Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "target" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "цел" на български език

EnglishBulgarian

Target

[Target]
/tɑrgət/

noun

1. A reference point to shoot at

 • "His arrow hit the mark"
  synonym:
 • target
 • ,
 • mark

1. Референтна точка за снимане в

 • "Стрелката му удари маркировката"
синоним:
 • цел,
 • марка

2. A person who is the aim of an attack (especially a victim of ridicule or exploitation) by some hostile person or influence

 • "He fell prey to muggers"
 • "Everyone was fair game"
 • "The target of a manhunt"
  synonym:
 • prey
 • ,
 • quarry
 • ,
 • target
 • ,
 • fair game

2. Лице, което е цел на нападение (, особено жертва на подигравки или експлоатация ) от някакъв враждебен човек или влияние

 • "Той стана плячка на мугери"
 • "Всички бяха честна игра"
 • "Целта на манхут"
синоним:
 • плячка,
 • кариера,
 • цел,
 • честна игра

3. The location of the target that is to be hit

  synonym:
 • target
 • ,
 • target area

3. Местоположението на целта, която трябва да бъде ударена

синоним:
 • цел,
 • целева зона

4. Sports equipment consisting of an object set up for a marksman or archer to aim at

  synonym:
 • target
 • ,
 • butt

4. Спортно оборудване, състоящо се от обект, създаден за стрелец или стрелец, за да се стреми към

синоним:
 • цел,
 • дупе

5. The goal intended to be attained (and which is believed to be attainable)

 • "The sole object of her trip was to see her children"
  synonym:
 • aim
 • ,
 • object
 • ,
 • objective
 • ,
 • target

5. Целта, предназначена за постигане ( и за която се смята, че е постижима )

 • "Единствената цел на пътуването й беше да види децата си"
синоним:
 • цел,
 • обект,
 • обективна цел,
 • цел

verb

1. Intend (something) to move towards a certain goal

 • "He aimed his fists towards his opponent's face"
 • "Criticism directed at her superior"
 • "Direct your anger towards others, not towards yourself"
  synonym:
 • target
 • ,
 • aim
 • ,
 • place
 • ,
 • direct
 • ,
 • point

1. Възнамеряват ( нещо ) да се насочат към определена цел

 • "Той насочи юмруци към лицето на опонента си"
 • "Критика, насочена към нейния началник"
 • "Насочете гнева си към другите, а не към себе си"
синоним:
 • цел,
 • цел,
 • място,
 • директен,
 • точка