Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tap" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "докоснете" на български език

EnglishBulgarian

Tap

[Докоснете]
/tæp/

noun

1. The sound made by a gentle blow

  synonym:
 • pat
 • ,
 • rap
 • ,
 • tap

1. Звукът, издаван от нежен удар

  синоним:
 • пат
 • ,
 • рап
 • ,
 • докоснете

2. A gentle blow

  synonym:
 • rap
 • ,
 • strike
 • ,
 • tap

2. Нежен удар

  синоним:
 • рап
 • ,
 • стачка
 • ,
 • докоснете

3. A faucet for drawing water from a pipe or cask

  synonym:
 • water faucet
 • ,
 • water tap
 • ,
 • tap
 • ,
 • hydrant

3. Кран за изтегляне на вода от тръба или бъчва

  синоним:
 • кран за вода
 • ,
 • водопровод
 • ,
 • докоснете
 • ,
 • хидрант

4. A small metal plate that attaches to the toe or heel of a shoe (as in tap dancing)

  synonym:
 • tap

4. Малка метална пластина, която се прикрепя към пръста или петата на обувка (както при степ танците)

  синоним:
 • докоснете

5. A tool for cutting female (internal) screw threads

  synonym:
 • tap

5. Инструмент за рязане на женски (вътрешни) винтови резби

  синоним:
 • докоснете

6. A plug for a bunghole in a cask

  synonym:
 • tap
 • ,
 • spigot

6. Щепсел за бънгхол в бъчва

  синоним:
 • докоснете
 • ,
 • щуцер

7. The act of tapping a telephone or telegraph line to get information

  synonym:
 • wiretap
 • ,
 • tap

7. Актът на подслушване на телефонна или телеграфна линия за получаване на информация

  синоним:
 • подслушване
 • ,
 • докоснете

8. A light touch or stroke

  synonym:
 • tap
 • ,
 • pat
 • ,
 • dab

8. Леко докосване или удар

  синоним:
 • докоснете
 • ,
 • пат
 • ,
 • dab

verb

1. Cut a female screw thread with a tap

  synonym:
 • tap

1. Изрежете женска винтова резба с кран

  синоним:
 • докоснете

2. Draw from or dip into to get something

 • "Tap one's memory"
 • "Tap a source of money"
  synonym:
 • tap

2. Рисувайте или се потопете, за да получите нещо

 • "Докоснете паметта"
 • "Докоснете източник на пари"
  синоним:
 • докоснете

3. Strike lightly

 • "He tapped me on the shoulder"
  synonym:
 • tap
 • ,
 • tip

3. Удряйте леко

 • "Той ме потупа по рамото"
  синоним:
 • докоснете
 • ,
 • съвет

4. Draw from

 • Make good use of
 • "We must exploit the resources we are given wisely"
  synonym:
 • exploit
 • ,
 • tap

4. Черпи от

 • Използвайте добре
 • "Трябва да експлоатираме ресурсите, които са ни дадени разумно"
  синоним:
 • експлоатирам
 • ,
 • докоснете

5. Tap a telephone or telegraph wire to get information

 • "The fbi was tapping the phone line of the suspected spy"
 • "Is this hotel room bugged?"
  synonym:
 • wiretap
 • ,
 • tap
 • ,
 • intercept
 • ,
 • bug

5. Докоснете телефонен или телеграфен проводник, за да получите информация

 • "Фбр подслушваше телефонната линия на заподозрения шпионин"
 • "Тази хотелска стая подслушвана ли е?"
  синоним:
 • подслушване
 • ,
 • докоснете
 • ,
 • прихващане
 • ,
 • бъг

6. Furnish with a tap or spout, so as to be able to draw liquid from it

 • "Tap a cask of wine"
  synonym:
 • tap

6. Снабдете с кран или чучур, за да можете да изтегляте течност от него

 • "Почукай бъчва с вино"
  синоним:
 • докоснете

7. Make light, repeated taps on a surface

 • "He was tapping his fingers on the table impatiently"
  synonym:
 • tap
 • ,
 • rap
 • ,
 • knock
 • ,
 • pink

7. Направете леки, повтарящи се почуквания върху повърхност

 • "Потупваше нетърпеливо с пръсти по масата"
  синоним:
 • докоснете
 • ,
 • рап
 • ,
 • чук
 • ,
 • розово

8. Walk with a tapping sound

  synonym:
 • tap

8. Разходка с потупващ звук

  синоним:
 • докоснете

9. Dance and make rhythmic clicking sounds by means of metal plates nailed to the sole of the dance shoes

 • "Glover tapdances better than anybody"
  synonym:
 • tapdance
 • ,
 • tap

9. Танцувайте и издавайте ритмични щракащи звуци с помощта на метални пластини, приковани към подметката на танцовите обувки

 • "Глоувър танцува степ по-добре от всеки друг"
  синоним:
 • степ танц
 • ,
 • докоснете

10. Draw (liquor) from a tap

 • "Tap beer in a bar"
  synonym:
 • tap

10. Изтеглете (ликьор) от кран

 • "Докоснете бира в бар"
  синоним:
 • докоснете

11. Pierce in order to draw a liquid from

 • "Tap a maple tree for its syrup"
 • "Tap a keg of beer"
  synonym:
 • tap

11. Пиърс, за да изтегли течност от

 • "Почукайте кленово дърво за сиропа му"
 • "Почукай буре с бира"
  синоним:
 • докоснете

12. Make a solicitation or entreaty for something

 • Request urgently or persistently
 • "Henry iv solicited the pope for a divorce"
 • "My neighbor keeps soliciting money for different charities"
  synonym:
 • solicit
 • ,
 • beg
 • ,
 • tap

12. Направете молба или молба за нещо

 • Поискайте спешно или упорито
 • "Хенри iv моли папата за развод"
 • "Съседът ми продължава да иска пари за различни благотворителни организации"
  синоним:
 • поискам
 • ,
 • моля
 • ,
 • докоснете