Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Tap на български език

EnglishBulgarian

Tap

/tæp/

noun

1. The sound made by a gentle blow

  synonym:
 • pat
 • ,
 • rap
 • ,
 • tap

1. Звукът, направен от нежен удар

  синоним:
 • Потупване
 • ,
 • рап
 • ,
 • кран

2. A gentle blow

  synonym:
 • rap
 • ,
 • strike
 • ,
 • tap

2. Нежен удар

  синоним:
 • рап
 • ,
 • стачка
 • ,
 • кран

3. A faucet for drawing water from a pipe or cask

  synonym:
 • water faucet
 • ,
 • water tap
 • ,
 • tap
 • ,
 • hydrant

3. Кран за изтегляне на вода от тръба или бъчва

  синоним:
 • кран за вода
 • ,
 • кран за вода
 • ,
 • кран
 • ,
 • хидрант

4. A small metal plate that attaches to the toe or heel of a shoe (as in tap dancing)

  synonym:
 • tap

4. Малка метална плоча, която се прикрепя към пръста или петата на обувката ( като при танци на чешми )

  синоним:
 • кран

5. A tool for cutting female (internal) screw threads

  synonym:
 • tap

5. Инструмент за рязане на женски ( вътрешни ) винтови нишки

  синоним:
 • кран

6. A plug for a bunghole in a cask

  synonym:
 • tap
 • ,
 • spigot

6. Щепсел за бънголе в бъчва

  синоним:
 • кран
 • ,
 • шпионка

7. The act of tapping a telephone or telegraph line to get information

  synonym:
 • wiretap
 • ,
 • tap

7. Актът за докосване на телефонна или телеграфна линия за получаване на информация

  синоним:
 • подслушване
 • ,
 • кран

8. A light touch or stroke

  synonym:
 • tap
 • ,
 • pat
 • ,
 • dab

8. Леко докосване или удар

  синоним:
 • кран
 • ,
 • Потупване
 • ,
 • DAB

verb

1. Cut a female screw thread with a tap

  synonym:
 • tap

1. Отрежете женска винтова нишка с кран

  синоним:
 • кран

2. Draw from or dip into to get something

 • "Tap one's memory"
 • "Tap a source of money"
  synonym:
 • tap

2. Черпете от или потопете, за да получите нещо

 • "Докоснете паметта"
 • "Докоснете източник на пари"
  синоним:
 • кран

3. Strike lightly

 • "He tapped me on the shoulder"
  synonym:
 • tap
 • ,
 • tip

3. Удари леко

 • "Той ме потупа по рамото"
  синоним:
 • кран
 • ,
 • връх

4. Draw from

 • Make good use of
 • "We must exploit the resources we are given wisely"
  synonym:
 • exploit
 • ,
 • tap

4. Черпи от

 • Използвайте добре
 • "„трябва да използваме разумно ресурсите, които ни се дават“"
  синоним:
 • експлоатация
 • ,
 • кран

5. Tap a telephone or telegraph wire to get information

 • "The fbi was tapping the phone line of the suspected spy"
 • "Is this hotel room bugged?"
  synonym:
 • wiretap
 • ,
 • tap
 • ,
 • intercept
 • ,
 • bug

5. Докоснете телефон или телеграфна тел, за да получите информация

 • "Фбр докосваше телефонната линия на заподозрения шпионин"
 • "Гъби ли се тази хотелска стая?"
  синоним:
 • подслушване
 • ,
 • кран
 • ,
 • прихващане
 • ,
 • бъг

6. Furnish with a tap or spout, so as to be able to draw liquid from it

 • "Tap a cask of wine"
  synonym:
 • tap

6. Обзавеждане с кран или чучур, така че да може да изтегля течност от него

 • "Докоснете бъчва вино"
  синоним:
 • кран

7. Make light, repeated taps on a surface

 • "He was tapping his fingers on the table impatiently"
  synonym:
 • tap
 • ,
 • rap
 • ,
 • knock
 • ,
 • pink

7. Направете светлина, повтарящи се кранове на повърхността

 • "Той нетърпеливо потупваше пръсти по масата"
  синоним:
 • кран
 • ,
 • рап
 • ,
 • чукам
 • ,
 • розов

8. Walk with a tapping sound

  synonym:
 • tap

8. Разходка със звук за докосване

  синоним:
 • кран

9. Dance and make rhythmic clicking sounds by means of metal plates nailed to the sole of the dance shoes

 • "Glover tapdances better than anybody"
  synonym:
 • tapdance
 • ,
 • tap

9. Танцувайте и издавайте ритмични щракащи звуци с помощта на метални плочи, приковани към подметката на танцовите обувки

 • "„по-добри тапданси от всеки“"
  синоним:
 • tapdance
 • ,
 • кран

10. Draw (liquor) from a tap

 • "Tap beer in a bar"
  synonym:
 • tap

10. Нарисувайте ( течност ) от крана

 • "Чупете бира в бар"
  синоним:
 • кран

11. Pierce in order to draw a liquid from

 • "Tap a maple tree for its syrup"
 • "Tap a keg of beer"
  synonym:
 • tap

11. Пробиване, за да се извлече течност от

 • "Докоснете кленово дърво за сиропа си"
 • "Докоснете буре с бира"
  синоним:
 • кран

12. Make a solicitation or entreaty for something

 • Request urgently or persistently
 • "Henry iv solicited the pope for a divorce"
 • "My neighbor keeps soliciting money for different charities"
  synonym:
 • solicit
 • ,
 • beg
 • ,
 • tap

12. Отправете молба или уговорка за нещо

 • Поискайте спешно или упорито
 • "Хенри iv поиска папата за развод"
 • "„съседът ми продължава да иска пари за различни благотворителни организации“"
  синоним:
 • ритник
 • ,
 • просяк
 • ,
 • кран