Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tank" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "танк" на български език

EnglishBulgarian

Tank

[Танк]
/tæŋk/

noun

1. An enclosed armored military vehicle

 • Has a cannon and moves on caterpillar treads
  synonym:
 • tank
 • ,
 • army tank
 • ,
 • armored combat vehicle
 • ,
 • armoured combat vehicle

1. Затворена бронирана военна машина

 • Има оръдие и се движи по гъсеници
  синоним:
 • танк
 • ,
 • армейски танк
 • ,
 • бойна бронирана машина

2. A large (usually metallic) vessel for holding gases or liquids

  synonym:
 • tank
 • ,
 • storage tank

2. Голям (обикновено метален) съд за задържане на газове или течности

  синоним:
 • танк
 • ,
 • резервоар за съхранение

3. As much as a tank will hold

  synonym:
 • tank
 • ,
 • tankful

3. Колкото танк ще побере

  синоним:
 • танк
 • ,
 • танкфул

4. A freight car that transports liquids or gases in bulk

  synonym:
 • tank car
 • ,
 • tank

4. Товарен вагон, който превозва течности или газове в насипно състояние

  синоним:
 • цистерна кола
 • ,
 • танк

5. A cell for violent prisoners

  synonym:
 • cooler
 • ,
 • tank

5. Килия за затворници насилници

  синоним:
 • охладител
 • ,
 • танк

verb

1. Store in a tank by causing (something) to flow into it

  synonym:
 • tank

1. Съхранявайте в резервоар, като карате (нещо) да потече в него

  синоним:
 • танк

2. Consume excessive amounts of alcohol

  synonym:
 • tank

2. Консумирайте прекомерни количества алкохол

  синоним:
 • танк

3. Treat in a tank

 • "Tank animal refuse"
  synonym:
 • tank

3. Почерпете в резервоар

 • "„отказ от танкови животни“"
  синоним:
 • танк

Examples of using

I'd like a full tank of regular unleaded.
Напълнете резервоара догоре с обикновенно гориво.