Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tall" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "висок" на български език

EnglishBulgarian

Tall

[Висок]
/tɔl/

noun

1. A garment size for a tall person

  synonym:
 • tall

1. Размер на дрехата за висок човек

  синоним:
 • висок

adjective

1. Great in vertical dimension

 • High in stature
 • "Tall people"
 • "Tall buildings"
 • "Tall trees"
 • "Tall ships"
  synonym:
 • tall

1. Страхотен във вертикално измерение

 • Висок на ръст
 • "Високи хора"
 • "Високи сгради"
 • "Високи дървета"
 • "Високи кораби"
  синоним:
 • висок

2. Lofty in style

 • "He engages in so much tall talk, one never really realizes what he is saying"
  synonym:
 • grandiloquent
 • ,
 • magniloquent
 • ,
 • tall

2. Възвишен стил

 • "Той се занимава с толкова много високи приказки, човек никога не осъзнава какво казва"
  синоним:
 • грандиозен
 • ,
 • великолепен
 • ,
 • висок

3. Impressively difficult

 • "A tall order"
  synonym:
 • tall(a)

3. Впечатляващо трудно

 • "Висока поръчка"
  синоним:
 • висок(а)

4. Too improbable to admit of belief

 • "A tall story"
  synonym:
 • improbable
 • ,
 • marvelous
 • ,
 • marvellous
 • ,
 • tall(a)

4. Твърде невероятно, за да се признае вяра

 • "Висока история"
  синоним:
 • невероятно
 • ,
 • прекрасно
 • ,
 • висок(а)

Examples of using

That tall man is Mr. Smith.
Онзи висок мъж е г-н Смит.
Everyone in his family is tall.
Всички в неговото семейство са високи.
How tall is your brother?
Колко е висок брат ти?