Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "swan" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "лебед" на български език

EnglishBulgarian

Swan

[Лебед]
/swɑn/

noun

1. Stately heavy-bodied aquatic bird with very long neck and usually white plumage as adult

  synonym:
 • swan

1. Величествена водна птица с тежко тяло с много дълъг врат и обикновено бяло оперение като възрастна

  синоним:
 • лебед

verb

1. To declare or affirm solemnly and formally as true

 • "Before god i swear i am innocent"
  synonym:
 • affirm
 • ,
 • verify
 • ,
 • assert
 • ,
 • avow
 • ,
 • aver
 • ,
 • swan
 • ,
 • swear

1. Да декларира или утвърди тържествено и формално като вярно

 • "Пред бог се кълна, че съм невинен"
  синоним:
 • утвърждавам
 • ,
 • проверете
 • ,
 • настоявам
 • ,
 • avow
 • ,
 • aver
 • ,
 • лебед
 • ,
 • кълна се

2. Move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment

 • "The gypsies roamed the woods"
 • "Roving vagabonds"
 • "The wandering jew"
 • "The cattle roam across the prairie"
 • "The laborers drift from one town to the next"
 • "They rolled from town to town"
  synonym:
 • roll
 • ,
 • wander
 • ,
 • swan
 • ,
 • stray
 • ,
 • tramp
 • ,
 • roam
 • ,
 • cast
 • ,
 • ramble
 • ,
 • rove
 • ,
 • range
 • ,
 • drift
 • ,
 • vagabond

2. Движете се безцелно или без дестинация, често в търсене на храна или работа

 • "Циганите обикаляха горите"
 • "Скитащи скитници"
 • "Скитащият евреин"
 • "Добитъкът броди из прерията"
 • "Работниците се носят от един град в друг"
 • "Търкаляха се от град на град"
  синоним:
 • ролка
 • ,
 • скитайте се
 • ,
 • лебед
 • ,
 • заблуден
 • ,
 • скитник
 • ,
 • скитам
 • ,
 • актьорски състав
 • ,
 • бърборене
 • ,
 • роув
 • ,
 • обхват
 • ,
 • дрифт

3. Sweep majestically

 • "Airplanes were swanning over the mountains"
  synonym:
 • swan

3. Пометете величествено

 • "Самолети летеха над планините"
  синоним:
 • лебед