Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "suggestive" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "представител" на български език

EnglishBulgarian

Suggestive

[Показващ]
/səʤɛstɪv/

adjective

1. Tending to suggest or imply

 • "Artifacts suggestive of an ancient society"
 • "An implicative statement"
  synonym:
 • implicative
 • ,
 • suggestive

1. Склонен да внушава или да внушава

 • "Артефакти, подсказващи за древно общество"
 • "Имплицитивно твърдение"
  синоним:
 • имплицитен
 • ,
 • внушителен

2. (usually followed by `of') pointing out or revealing clearly

 • "Actions indicative of fear"
  synonym:
 • indicative
 • ,
 • indicatory
 • ,
 • revelatory
 • ,
 • significative
 • ,
 • suggestive

2. ( обикновено последвано от `от' ) посочване или разкриване ясно

 • "Действия, показателни за страх"
  синоним:
 • показателен
 • ,
 • обвиняем
 • ,
 • откровен
 • ,
 • значителен
 • ,
 • внушителен

3. Tending to suggest something improper or indecent

 • "A suggestive nod"
 • "Suggestive poses"
  synonym:
 • suggestive

3. Склонен да предложи нещо неправилно или неприлично

 • "Внушително кимване"
 • "Предполагаеми пози"
  синоним:
 • внушителен