Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "suggestion" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "предложение" на български език

EnglishBulgarian

Suggestion

[Предложение]
/səʤɛsʧən/

noun

1. An idea that is suggested

 • "The picnic was her suggestion"
  synonym:
 • suggestion

1. Идея, която се предлага

 • "Пикникът беше нейно предложение"
синоним:
 • предложение

2. A proposal offered for acceptance or rejection

 • "It was a suggestion we couldn't refuse"
  synonym:
 • suggestion
 • ,
 • proposition
 • ,
 • proffer

2. Предложение, предложено за приемане или отхвърляне

 • "Това беше предложение, което не можахме да откажем"
синоним:
 • предложение,
 • предложение,
 • proffer

3. A just detectable amount

 • "He speaks french with a trace of an accent"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • hint
 • ,
 • suggestion

3. Справедливо откриваема сума

 • "Той говори френски с следа от акцент"
синоним:
 • следа,
 • намек,
 • предложение

4. Persuasion formulated as a suggestion

  synonym:
 • suggestion
 • ,
 • prompting

4. Убеждаване, формулирано като предложение

синоним:
 • предложение,
 • подкана

5. The sequential mental process in which one thought leads to another by association

  synonym:
 • suggestion

5. Последователният умствен процес, при който една мисъл води към друга чрез асоцииране

синоним:
 • предложение

6. The act of inducing hypnosis

  synonym:
 • hypnotism
 • ,
 • mesmerism
 • ,
 • suggestion

6. Актът на предизвикване на хипноза

синоним:
 • хипнотизъм,
 • хипнотизма,
 • предложение

Examples of using

He simply shrugged off my suggestion.
Той просто пренебрегна предложението ми.
Your suggestion seems reasonable.
Вашето предложение изглежда разумно.
Your suggestion seems reasonable.
Предложението ти изглежда разумно.