Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "substantive" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "съществен" на български език

EnglishBulgarian

Substantive

[Веществен]
/səbstəntɪv/

noun

1. Any word or group of words functioning as a noun

  synonym:
 • substantive

1. Всяка дума или група думи, функциониращи като съществително

синоним:
 • по същество

adjective

1. Having a firm basis in reality and being therefore important, meaningful, or considerable

 • "Substantial equivalents"
  synonym:
 • substantial
 • ,
 • substantive

1. Да има твърда основа в действителност и следователно да е важен, смислен или значителен

 • "Значителни еквиваленти"
синоним:
 • съществен,
 • по същество

2. Defining rights and duties as opposed to giving the rules by which rights and duties are established

 • "Substantive law"
  synonym:
 • substantive
 • ,
 • essential

2. Определяне на права и задължения, за разлика от даването на правилата, чрез които се установяват права и задължения

 • "Съществен закон"
синоним:
 • по същество,
 • съществен

3. Being on topic and prompting thought

 • "A meaty discussion"
  synonym:
 • meaty
 • ,
 • substantive

3. Да бъдеш на тема и да подтикваш мисълта

 • "Месна дискусия"
синоним:
 • месен,
 • по същество