Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "subscribe" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "абонирай се" на български език

EnglishBulgarian

Subscribe

[Абонирай се]
/səbskraɪb/

verb

1. Offer to buy, as of stocks and shares

 • "The broker subscribed 500 shares"
  synonym:
 • subscribe

1. Оферта за покупка, като на акции и акции

 • "„брокерът записа 500 акции“"
  синоним:
 • абонирам

2. Mark with one's signature

 • Write one's name (on)
 • "She signed the letter and sent it off"
 • "Please sign here"
  synonym:
 • sign
 • ,
 • subscribe

2. Маркирайте с нечий подпис

 • Напишете името си ( на )
 • "„тя подписа писмото и го изпрати“"
 • "„моля, подпишете тук“"
  синоним:
 • знак
 • ,
 • абонирам

3. Adopt as a belief

 • "I subscribe to your view on abortion"
  synonym:
 • subscribe
 • ,
 • support

3. Приема като вяра

 • "„аз се абонирам за вашето мнение за аборта“"
  синоним:
 • абонирам
 • ,
 • подкрепа

4. Pay (an amount of money) as a contribution to a charity or service, especially at regular intervals

 • "I pledged $10 a month to my favorite radio station"
  synonym:
 • pledge
 • ,
 • subscribe

4. Плащайте ( сума пари ) като принос към благотворителна организация или услуга, особено на редовни интервали

 • "„обещах $ 10 на месец на любимата си радиостанция“"
  синоним:
 • залог
 • ,
 • абонирам

5. Receive or obtain regularly

 • "We take the times every day"
  synonym:
 • subscribe
 • ,
 • subscribe to
 • ,
 • take

5. Получават или получават редовно

 • "„вземаме таймс всеки ден“"
  синоним:
 • абонирам
 • ,
 • абонирайте се за
 • ,
 • вземам

Examples of using

I subscribe to two newspapers.
Абониран съм за два вестника.
Do you subscribe to any magazines?
Абониран ли си за някакви списания?