Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "submit" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "подай" на български език

EnglishBulgarian

Submit

[Изпращане]
/səbmɪt/

verb

1. Refer for judgment or consideration

 • "The lawyers submitted the material to the court"
  synonym:
 • submit
 • ,
 • subject

1. Обърнете се за преценка или разглеждане

 • "Адвокатите внесоха материала в съда"
  синоним:
 • подай
 • ,
 • предмет

2. Put before

 • "I submit to you that the accused is guilty"
  synonym:
 • submit
 • ,
 • state
 • ,
 • put forward
 • ,
 • posit

2. Поставете преди

 • "Представям ви, че обвиняемият е виновен"
  синоним:
 • подай
 • ,
 • щат
 • ,
 • предложен
 • ,
 • позит

3. Yield to the control of another

  synonym:
 • submit

3. Поддайте се на контрола на друг

  синоним:
 • подай

4. Hand over formally

  synonym:
 • present
 • ,
 • submit

4. Предайте официално

  синоним:
 • настояще
 • ,
 • подай

5. Refer to another person for decision or judgment

 • "She likes to relegate difficult questions to her colleagues"
  synonym:
 • relegate
 • ,
 • pass on
 • ,
 • submit

5. Обърнете се към друго лице за решение или присъда

 • "Тя обича да прехвърля трудни въпроси на колегите си"
  синоним:
 • изпадам
 • ,
 • предай нататък
 • ,
 • подай

6. Yield to another's wish or opinion

 • "The government bowed to the military pressure"
  synonym:
 • submit
 • ,
 • bow
 • ,
 • defer
 • ,
 • accede
 • ,
 • give in

6. Отстъпвайте пред чуждото желание или мнение

 • "Правителството се преклони пред военния натиск"
  синоним:
 • подай
 • ,
 • лък
 • ,
 • отлагам
 • ,
 • присъединявам се
 • ,
 • предай се

7. Accept or undergo, often unwillingly

 • "We took a pay cut"
  synonym:
 • take
 • ,
 • submit

7. Приемете или се подложете, често без да искате

 • "Понижихме заплатата"
  синоним:
 • вземете
 • ,
 • подай

8. Make an application as for a job or funding

 • "We put in a grant to the nsf"
  synonym:
 • put in
 • ,
 • submit

8. Направете заявление за работа или финансиране

 • "Вложихме безвъзмездна помощ на нсф"
  синоним:
 • сложи
 • ,
 • подай

9. Make over as a return

 • "They had to render the estate"
  synonym:
 • render
 • ,
 • submit

9. Преобразявай се като завръщане

 • "Трябваше да направят имението"
  синоним:
 • рендер
 • ,
 • подай

10. Accept as inevitable

 • "He resigned himself to his fate"
  synonym:
 • resign
 • ,
 • reconcile
 • ,
 • submit

10. Приемете като неизбежни

 • "Той се примири със съдбата си"
  синоним:
 • оставка
 • ,
 • помири се
 • ,
 • подай

Examples of using

Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternate translations.
Не променяйте изречения, които са правилни. Вместо това, можете да добавите нов вариант за превод, който звучи по-естествено.