Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stroke" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "удар" на български език

EnglishBulgarian

Stroke

[Инсулт]
/stroʊk/

noun

1. (sports) the act of swinging or striking at a ball with a club or racket or bat or cue or hand

 • "It took two strokes to get out of the bunker"
 • "A good shot requires good balance and tempo"
 • "He left me an almost impossible shot"
  synonym:
 • stroke
 • ,
 • shot

1. (спорт) актът на замахване или удряне на топка с бухалка или ракета, бухалка или щека или ръка

 • "Нужни бяха два удара, за да се измъкнем от бункера"
 • "Добрият удар изисква добър баланс и темпо"
 • "Той ми остави почти невъзможен изстрел"
  синоним:
 • инсулт
 • ,
 • изстрел

2. The maximum movement available to a pivoted or reciprocating piece by a cam

  synonym:
 • throw
 • ,
 • stroke
 • ,
 • cam stroke

2. Максималното движение, достъпно за въртяща се или възвратно-постъпателна част от гърбица

  синоним:
 • хвърляй
 • ,
 • инсулт
 • ,
 • гърбичен ход

3. A sudden loss of consciousness resulting when the rupture or occlusion of a blood vessel leads to oxygen lack in the brain

  synonym:
 • stroke
 • ,
 • apoplexy
 • ,
 • cerebrovascular accident
 • ,
 • CVA

3. Внезапна загуба на съзнание, произтичаща от разкъсване или запушване на кръвоносен съд, води до липса на кислород в мозъка

  синоним:
 • инсулт
 • ,
 • апоплексия
 • ,
 • мозъчно-съдов инцидент
 • ,
 • CVA

4. A light touch

  synonym:
 • stroke

4. Леко докосване

  синоним:
 • инсулт

5. A light touch with the hands

  synonym:
 • stroke
 • ,
 • stroking

5. Леко докосване с ръцете

  синоним:
 • инсулт
 • ,
 • галене

6. (golf) the unit of scoring in golf is the act of hitting the ball with a club

 • "Nicklaus won by three strokes"
  synonym:
 • stroke

6. (голф) единицата за отбелязване на гол в голфа е актът на удряне на топката с бухалка

 • "Никлаус спечели с три удара"
  синоним:
 • инсулт

7. The oarsman nearest the stern of the shell who sets the pace for the rest of the crew

  synonym:
 • stroke

7. Гребецът е най-близо до кърмата на снаряда, който определя темпото за останалата част от екипажа

  синоним:
 • инсулт

8. Anything that happens suddenly or by chance without an apparent cause

 • "Winning the lottery was a happy accident"
 • "The pregnancy was a stroke of bad luck"
 • "It was due to an accident or fortuity"
  synonym:
 • accident
 • ,
 • stroke
 • ,
 • fortuity
 • ,
 • chance event

8. Всичко, което се случва внезапно или случайно без видима причина

 • "Спечелването на лотарията беше щастлива случайност"
 • "Бременността беше инсулт на лош късмет"
 • "Това се дължи на инцидент или случайност"
  синоним:
 • злополука
 • ,
 • инсулт
 • ,
 • фортуейт
 • ,
 • случайно събитие

9. A punctuation mark (/) used to separate related items of information

  synonym:
 • solidus
 • ,
 • slash
 • ,
 • virgule
 • ,
 • diagonal
 • ,
 • stroke
 • ,
 • separatrix

9. Препинателен знак (/), използван за разделяне на свързани елементи от информацията

  синоним:
 • солидус
 • ,
 • наклонена черта
 • ,
 • върджуле
 • ,
 • диагонал
 • ,
 • инсулт
 • ,
 • сепаратикс

10. A mark made on a surface by a pen, pencil, or paintbrush

 • "She applied the paint in careful strokes"
  synonym:
 • stroke

10. Белег, направен върху повърхност с химикал, молив или четка за рисуване

 • "Тя нанесе боята с внимателни удари"
  синоним:
 • инсулт

11. Any one of the repeated movements of the limbs and body used for locomotion in swimming or rowing

  synonym:
 • stroke

11. Всяко едно от повтарящите се движения на крайниците и тялото, използвани за придвижване при плуване или гребане

  синоним:
 • инсулт

12. A single complete movement

  synonym:
 • stroke

12. Едно-единствено пълно движение

  синоним:
 • инсулт

verb

1. Touch lightly and repeatedly, as with brushing motions

 • "He stroked his long beard"
  synonym:
 • stroke

1. Докосвайте леко и многократно, както при движенията на четкане

 • "Погали дългата си брада"
  синоним:
 • инсулт

2. Strike a ball with a smooth blow

  synonym:
 • stroke

2. Удари топка с плавен удар

  синоним:
 • инсулт

3. Row at a particular rate

  synonym:
 • stroke

3. Ред с определена скорост

  синоним:
 • инсулт

4. Treat gingerly or carefully

 • "You have to stroke the boss"
  synonym:
 • stroke

4. Отнасяйте се внимателно или внимателно

 • "Трябва да погалиш шефа"
  синоним:
 • инсулт