Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stretch" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "разтягане" на български език

EnglishBulgarian

Stretch

[Разтягане]
/strɛʧ/

noun

1. A large and unbroken expanse or distance

 • "A stretch of highway"
 • "A stretch of clear water"
  synonym:
 • stretch

1. Голямо и непрекъснато пространство или разстояние

 • "Част от магистрала"
 • "Участък от чиста вода"
  синоним:
 • опънете

2. The act of physically reaching or thrusting out

  synonym:
 • reach
 • ,
 • reaching
 • ,
 • stretch

2. Актът на физическо протягане или изтласкване

  синоним:
 • достигнете
 • ,
 • достигане
 • ,
 • опънете

3. A straightaway section of a racetrack

  synonym:
 • stretch

3. Прав участък от състезателна писта

  синоним:
 • опънете

4. Exercise designed to extend the limbs and muscles to their full extent

  synonym:
 • stretch
 • ,
 • stretching

4. Упражнение, предназначено да разшири крайниците и мускулите в пълната им степен

  синоним:
 • опънете
 • ,
 • разтягане

5. Extension to or beyond the ordinary limit

 • "Running at full stretch"
 • "By no stretch of the imagination"
 • "Beyond any stretch of his understanding"
  synonym:
 • stretch

5. Разширение до или извън обикновения лимит

 • "„тичане на пълен ход“"
 • "Без никакво въображение"
 • "Отвъд всяка протяжност на разбирането му"
  синоним:
 • опънете

6. An unbroken period of time during which you do something

 • "There were stretches of boredom"
 • "He did a stretch in the federal penitentiary"
  synonym:
 • stretch
 • ,
 • stint

6. Непрекъснат период от време, през който правите нещо

 • "Имаше участъци от скука"
 • "Той направи участък във федералния затвор"
  синоним:
 • опънете
 • ,
 • престой

7. The capacity for being stretched

  synonym:
 • stretch
 • ,
 • stretchiness
 • ,
 • stretchability

7. Капацитетът за разтягане

  синоним:
 • опънете
 • ,
 • разтегливост

verb

1. Occupy a large, elongated area

 • "The park stretched beneath the train line"
  synonym:
 • stretch
 • ,
 • stretch along

1. Заемат голяма, удължена площ

 • "Паркът се простираше под влаковата линия"
  синоним:
 • опънете
 • ,
 • протегнете се

2. Extend one's limbs or muscles, or the entire body

 • "Stretch your legs!"
 • "Extend your right arm above your head"
  synonym:
 • stretch
 • ,
 • extend

2. Изпънете крайниците или мускулите, или цялото тяло

 • "Изпъни краката си!"
 • "Разтегни дясната си ръка над главата си"
  синоним:
 • опънете
 • ,
 • удължете

3. Extend or stretch out to a greater or the full length

 • "Unfold the newspaper"
 • "Stretch out that piece of cloth"
 • "Extend the tv antenna"
  synonym:
 • unfold
 • ,
 • stretch
 • ,
 • stretch out
 • ,
 • extend

3. Удължете или разтегнете до по-голяма или пълна дължина

 • "Разгънете вестника"
 • "Разпъни това парче плат"
 • "Разширете антената на телевизора"
  синоним:
 • разгръщам
 • ,
 • опънете
 • ,
 • разтегнете се
 • ,
 • удължете

4. Become longer by being stretched and pulled

 • "The fabric stretches"
  synonym:
 • stretch

4. Станете по-дълги, като бъдете опънати и издърпани

 • "Платът се разтяга"
  синоним:
 • опънете

5. Make long or longer by pulling and stretching

 • "Stretch the fabric"
  synonym:
 • elongate
 • ,
 • stretch

5. Направете дълго или по-дълго чрез издърпване и разтягане

 • "Разтегнете тъканта"
  синоним:
 • удължени
 • ,
 • опънете

6. Lie down comfortably

 • "To enjoy the picnic, we stretched out on the grass"
  synonym:
 • stretch
 • ,
 • stretch out

6. Легнете удобно

 • "За да се насладим на пикника, се протегнахме на тревата"
  синоним:
 • опънете
 • ,
 • разтегнете се

7. Pull in opposite directions

 • "During the inquisition, the torturers would stretch their victims on a rack"
  synonym:
 • stretch

7. Дърпайте в противоположни посоки

 • "По време на инквизицията мъчителите разтягаха жертвите си на стелаж"
  синоним:
 • опънете

8. Extend the scope or meaning of

 • Often unduly
 • "Stretch the limits"
 • "Stretch my patience"
 • "Stretch the imagination"
  synonym:
 • stretch

8. Разширете обхвата или значението на

 • Често неоправдано
 • "Разтегнете границите"
 • "Разтегни търпението ми"
 • "Разтегнете въображението"
  синоним:
 • опънете

9. Corrupt, debase, or make impure by adding a foreign or inferior substance

 • Often by replacing valuable ingredients with inferior ones
 • "Adulterate liquor"
  synonym:
 • load
 • ,
 • adulterate
 • ,
 • stretch
 • ,
 • dilute
 • ,
 • debase

9. Покварете, унижете или направете нечисто чрез добавяне на чуждо или по-ниско вещество

 • Често чрез замяна на ценни съставки с по-ниски
 • "Подправен алкохол"
  синоним:
 • натоварване
 • ,
 • подправете
 • ,
 • опънете
 • ,
 • разредете
 • ,
 • унижавам

10. Increase in quantity or bulk by adding a cheaper substance

 • "Stretch the soup by adding some more cream"
 • "Extend the casserole with a little rice"
  synonym:
 • extend
 • ,
 • stretch

10. Увеличаване на количеството или обема чрез добавяне на по-евтино вещество

 • "Разтегнете супата, като добавите още малко сметана"
 • "Разгънете гювеча с малко ориз"
  синоним:
 • удължете
 • ,
 • опънете

11. Extend one's body or limbs

 • "Let's stretch for a minute--we've been sitting here for over 3 hours"
  synonym:
 • stretch
 • ,
 • stretch out

11. Изпънете тялото или крайниците

 • "Нека се разтегнем за минута - седим тук повече от 3 часа"
  синоним:
 • опънете
 • ,
 • разтегнете се

adjective

1. Having an elongated seating area

 • "A stretch limousine"
  synonym:
 • stretch(a)

1. С удължен кът за сядане

 • "Разтеглива лимузина"
  синоним:
 • разтягане(а)

2. Easily stretched

 • "Stretch hosiery"
  synonym:
 • stretch

2. Лесно разтегнат

 • "Разтеглива трикотаж"
  синоним:
 • опънете

Examples of using

These socks don't stretch when you wash them.
Тези чорапи не се разпускат при пране.
I need to stretch my legs.
Трябва да си опъна краката.