Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "strangle" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "удушаване" на български език

EnglishBulgarian

Strangle

[Удушавам]
/stræŋgəl/

verb

1. Kill by squeezing the throat of so as to cut off the air

 • "He tried to strangle his opponent"
 • "A man in boston has been strangling several dozen prostitutes"
  synonym:
 • strangle
 • ,
 • strangulate
 • ,
 • throttle

1. Убийте, като стиснете гърлото на, за да отрежете въздуха

 • "Опита се да удуши противника си"
 • "Човек в бостън е удушавал няколко десетки проститутки"
  синоним:
 • удушаване
 • ,
 • удушавам
 • ,
 • дросел

2. Conceal or hide

 • "Smother a yawn"
 • "Muffle one's anger"
 • "Strangle a yawn"
  synonym:
 • smother
 • ,
 • stifle
 • ,
 • strangle
 • ,
 • muffle
 • ,
 • repress

2. Скриване или скриване

 • "Задуши прозявка"
 • "Заглуши гнева си"
 • "Удуши прозявка"
  синоним:
 • задушавам
 • ,
 • удушаване
 • ,
 • заглушаване
 • ,
 • потискам

3. Die from strangulation

  synonym:
 • strangle

3. Умри от удушаване

  синоним:
 • удушаване

4. Prevent the progress or free movement of

 • "He was hampered in his efforts by the bad weather"
 • "The imperialist nation wanted to strangle the free trade between the two small countries"
  synonym:
 • hamper
 • ,
 • halter
 • ,
 • cramp
 • ,
 • strangle

4. Предотвратяване на напредъка или свободното движение на

 • "Той беше възпрепятстван в усилията си от лошото време"
 • "Империалистическата нация искаше да удуши свободната търговия между двете малки държави"
  синоним:
 • хампер
 • ,
 • халтър
 • ,
 • крампи
 • ,
 • удушаване

5. Constrict (someone's) throat and keep from breathing

  synonym:
 • choke
 • ,
 • strangle

5. Свийте (нечие) гърло и не дишайте

  синоним:
 • задушаване
 • ,
 • удушаване

6. Struggle for breath

 • Have insufficient oxygen intake
 • "He swallowed a fishbone and gagged"
  synonym:
 • gag
 • ,
 • choke
 • ,
 • strangle
 • ,
 • suffocate

6. Борба за дъх

 • Да имат недостатъчен прием на кислород
 • "Той глътна рибена кост и му запуши устата"
  синоним:
 • гав
 • ,
 • задушаване
 • ,
 • удушаване
 • ,
 • задушавам се