Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "strain" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "щам" на български език

EnglishBulgarian

Strain

[Щам]
/stren/

noun

1. (physics) deformation of a physical body under the action of applied forces

  synonym:
 • strain

1. (физика) деформация на физическо тяло под действието на приложени сили

  синоним:
 • щам

2. Difficulty that causes worry or emotional tension

 • "She endured the stresses and strains of life"
 • "He presided over the economy during the period of the greatest stress and danger"- r.j.samuelson
  synonym:
 • stress
 • ,
 • strain

2. Трудност, която причинява безпокойство или емоционално напрежение

 • "Тя издържа на стреса и напрежението на живота"
 • "Той ръководеше икономиката в периода на най-голям стрес и опасност" - rjsamuelson
  синоним:
 • стрес
 • ,
 • щам

3. A succession of notes forming a distinctive sequence

 • "She was humming an air from beethoven"
  synonym:
 • tune
 • ,
 • melody
 • ,
 • air
 • ,
 • strain
 • ,
 • melodic line
 • ,
 • line
 • ,
 • melodic phrase

3. Последователност от ноти, образуващи отличителна последователност

 • "Тя тананикаше въздух от бетовен"
  синоним:
 • мелодия
 • ,
 • въздух
 • ,
 • щам
 • ,
 • мелодична линия
 • ,
 • линия
 • ,
 • мелодична фраза

4. (psychology) nervousness resulting from mental stress

 • "His responsibilities were a constant strain"
 • "The mental strain of staying alert hour after hour was too much for him"
  synonym:
 • strain
 • ,
 • mental strain
 • ,
 • nervous strain

4. (психология) нервност в резултат на психически стрес

 • "Неговите отговорности бяха постоянно напрежение"
 • "Психическото напрежение да остава нащрек час след час беше твърде много за него"
  синоним:
 • щам
 • ,
 • психическо напрежение
 • ,
 • нервно напрежение

5. A special variety of domesticated animals within a species

 • "He experimented on a particular breed of white rats"
 • "He created a new strain of sheep"
  synonym:
 • breed
 • ,
 • strain
 • ,
 • stock

5. Специално разнообразие от опитомени животни в рамките на един вид

 • "Той експериментира върху определена порода бели плъхове"
 • "Той създаде нов щам овце"
  синоним:
 • порода
 • ,
 • щам
 • ,
 • наличност

6. (biology) a group of organisms within a species that differ in trivial ways from similar groups

 • "A new strain of microorganisms"
  synonym:
 • form
 • ,
 • variant
 • ,
 • strain
 • ,
 • var.

6. (биология) група организми в рамките на един вид, които се различават по тривиални начини от подобни групи

 • "Нов щам микроорганизми"
  синоним:
 • форма
 • ,
 • вариант
 • ,
 • щам
 • ,
 • var.

7. Injury to a muscle (often caused by overuse)

 • Results in swelling and pain
  synonym:
 • strain

7. Нараняване на мускул (често причинено от прекомерна употреба)

 • Води до подуване и болка
  синоним:
 • щам

8. The general meaning or substance of an utterance

 • "Although i disagreed with him i could follow the tenor of his argument"
  synonym:
 • tenor
 • ,
 • strain

8. Общото значение или субстанция на едно изказване

 • "Въпреки че не бях съгласен с него, можех да следвам тенора на неговия аргумент"
  синоним:
 • тенор
 • ,
 • щам

9. An effortful attempt to attain a goal

  synonym:
 • striving
 • ,
 • nisus
 • ,
 • pains
 • ,
 • strain

9. Усилен опит за постигане на цел

  синоним:
 • стремеж
 • ,
 • нисус
 • ,
 • болки
 • ,
 • щам

10. An intense or violent exertion

  synonym:
 • strain
 • ,
 • straining

10. Интензивно или насилствено усилие

  синоним:
 • щам
 • ,
 • напъване

11. The act of singing

 • "With a shout and a song they marched up to the gates"
  synonym:
 • song
 • ,
 • strain

11. Актът на пеене

 • "С вик и песен те тръгнаха към портите"
  синоним:
 • песен
 • ,
 • щам

verb

1. To exert much effort or energy

 • "Straining our ears to hear"
  synonym:
 • strive
 • ,
 • reach
 • ,
 • strain

1. Да полага много усилия или енергия

 • "Напрягаме ушите си, за да чуем"
  синоним:
 • стремя се
 • ,
 • достигнете
 • ,
 • щам

2. Test the limits of

 • "You are trying my patience!"
  synonym:
 • try
 • ,
 • strain
 • ,
 • stress

2. Тествайте границите на

 • "Опитваш търпението ми!"
  синоним:
 • опитай
 • ,
 • щам
 • ,
 • стрес

3. Use to the utmost

 • Exert vigorously or to full capacity
 • "He really extended himself when he climbed kilimanjaro"
 • "Don't strain your mind too much"
  synonym:
 • strain
 • ,
 • extend

3. Използвайте максимално

 • Упражнявайте енергично или с пълен капацитет
 • "Той наистина се удължи, когато изкачи килиманджаро"
 • "Не напрягай ума си много"
  синоним:
 • щам
 • ,
 • удължете

4. Separate by passing through a sieve or other straining device to separate out coarser elements

 • "Sift the flour"
  synonym:
 • sift
 • ,
 • sieve
 • ,
 • strain

4. Отделете, като преминете през сито или друго устройство за прецеждане, за да отделите по-грубите елементи

 • "Пресейте брашното"
  синоним:
 • пресявам
 • ,
 • сито
 • ,
 • щам

5. Cause to be tense and uneasy or nervous or anxious

 • "He got a phone call from his lawyer that tensed him up"
  synonym:
 • tense
 • ,
 • strain
 • ,
 • tense up

5. Причина да сте напрегнати и неспокойни, нервни или тревожни

 • "Получи телефонно обаждане от адвоката си, което го напрегна"
  синоним:
 • напрегнато
 • ,
 • щам
 • ,
 • напрегнете се

6. Become stretched or tense or taut

 • "The bodybuilder's neck muscles tensed
 • " "the rope strained when the weight was attached"
  synonym:
 • strain
 • ,
 • tense

6. Станете опънати или напрегнати или опънати

 • "„мускулите на врата на културиста се напрегнаха
 • " "въжето се опъна, когато тежестта беше прикрепена"
  синоним:
 • щам
 • ,
 • напрегнато

7. Remove by passing through a filter

 • "Filter out the impurities"
  synonym:
 • filter
 • ,
 • filtrate
 • ,
 • strain
 • ,
 • separate out
 • ,
 • filter out

7. Премахнете, като преминете през филтър

 • "Филтрирайте примесите"
  синоним:
 • филтър
 • ,
 • филтрат
 • ,
 • щам
 • ,
 • отделете се
 • ,
 • филтрирайте

8. Rub through a strainer or process in an electric blender

 • "Puree the vegetables for the baby"
  synonym:
 • puree
 • ,
 • strain

8. Втрийте през цедка или процес в електрически блендер

 • "Чисти зеленчуците за бебето"
  синоним:
 • пюре
 • ,
 • щам

9. Alter the shape of (something) by stress

 • "His body was deformed by leprosy"
  synonym:
 • deform
 • ,
 • distort
 • ,
 • strain

9. Променете формата на (нещо) чрез напрежение

 • "Тялото му беше деформирано от проказа"
  синоним:
 • деформирам
 • ,
 • изкривявам
 • ,
 • щам